sobota, 3 stycznia 2015

Bibliografia katalogów inkunabułów i starych druków


Bibliografia katalogów inkunabułów i starych druków znajdujących się w zbiorach polskich oraz opracowań monograficznych poświęconych księgozbiorom historycznym. Zestawienie nie obejmuje dziejów drukarstwa oraz katalogów poloników za granicą. Zestawienie z pewnością nie jest kompletne, zapraszam do nadsyłania uzupełnień.


 1. 50 inkunabułów w Bibliotece imienia Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, opr. H. Kostanecka, Płock 1985
 2. Ameisenowa Z., Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej, Wrocław 1958
 3. Antosiewicz K., Katalog inkunabułów Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Krakowie [w:] „Analecta Cracoviensia”, T. 12, Kraków 1980
 4. Barwiński E., Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, Lwów 1912
 5. Bazielich W., Resztki biblioteki parafialnej w Starym Sączu, „Roczniki Biblioteczne” 6 (1962), z. 3/4, s. 147-170
 6. Benis, Materiały do historii drukarstwa i księgarstwa w Polsce. I. Inwentarze księgarń krakowskich Macieja Scharffenberga i Floriana Unglera (1547-1551). II. Inwentarze bibliotek prywatnych (1546-1553) [w:] „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” t. 7, Kraków 1892, s. 1-71; 202-240
 7. Berger-Mayerowa J., Nie znane Estreicherowi „Polonica” i „Silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej, Seria 1-2, Katowice 1961-1968
 8. Biblioteka Główna Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Informator. Katalog starych druków, Poznań 1990
 9. Biblioteka klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu : katalog wystawy, oprac. katalogu Bożena Piasecka ; autorzy wstępu: Andrzej Dąbrowski, Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, Bożena Piasecka, Kielce 2006
 10. Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, t. 1: Katalog starych druków. Polonica z wieków XVI-XVIII, Praca zbiorowa, Kraków 2013
 11. Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu, red. A. Słyszewska, A. Nadolny, A. Wałkówski, Pelplin 2010
 12. Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. Prints from the first half of the sixteenth century. A catalogue, oprac. J. Gwioździk, T. Maciąg, współudz. R. Frączek, I. Pietrzkiewicz, Katowice 2015
 13. Bibliotheca Sapiehana Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys : katalogas, oprac. A. Rinkūnaitė, Vilnius 2010
 14. Bieńkowska B., Biblioteka OO. Paulinów w Leśnej (1727-1864), „Studia Claromontana” 9 (1988), s. 400-414
 15. Bobowski K., Ratajczyk E., Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie (na podstawie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu) [w:] Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, red. A.M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań-Kraków 2000
 16. Bolewska D., Marciniak R., Katalogi i inwentarze książek w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Kórnickiej, cz. I: Katalogi i inwentarze do roku 1800, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 22 (1987), s. 157-172
 17. Broda M., Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków 2014
 18. Buchwald-Pelcowa P., Katalog starych druków Biblioteki Kórnickiej. Tom I. Polonica XVI wieku. Cz. 2. Nowe nabytki i uzupełnienia, Wrocław 1969. [online: http://www.bkpan.poznan.pl/colof.shtml]
 19. Budka W., Bibljoteka Decjuszów, „Silva Rerum” 4 (1928)
 20. Budka W., Bibljoteka Mikołaja Bronowskiego, „Przegląd Biblioteczny” 4 (1930)
 21. Buła J., Katalog kalendarzy polskich od XVI do XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Czartoryskich, Kraków 1994
 22. Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory...I, T. 1-2, Warszawa-Kraków 1926-1927 [reprint 1991]
 23. Cybertowicz J., Kowalewicz H., Katalog druków polskich XVI wieku Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1963
 24. David P., Biblioteka wikariuszów w katedrze krakowskiej, „Przegląd Biblioteczny” 5 (1931), z. 1, s. 137-148
 25. Długosz J., Biblioteka klasztoru karmelitów bosych w Czernej, „ABMK” 11 (1965), s. 109-117
 26. Długosz J., Biblioteka klasztoru karmelitów bosych w Wiśniczu (1630-1649), „ABMK” 13 (1966), s. 91-169
 27. Dobrzyńska-Rybicka L., Koehlerówna A., Katalog druków polskich XVI w. znajdujących się w Bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Poznań 1929
 28. Dubec R., Cyrylickie starodruki cerkiewne XVII-XVIII w. ze zbiorów instytucji kościelnych i parafii prawosławnych woj. małopolskiego, Gorlice 2010
 29. Dubowik H., Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009 
 30. Formanowicz J., Ks. Leona Formanowicza Katalog biblioteki kolegiaty św. Stanisława w Szamotułach, „Studia Gnesnensia” 7 (1982-1983), s. 349-362 
 31. Formanowicz L., Katalog druków polskich XVI-go wieku Bibljoteki Kapitulnej w Gnieźnie, Poznań 1930
 32. Formanowicz L., Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie, z. 1, Poznań 1939.
 33. Gębarowicz M., Na śladach polskich bibliotek królewskich, „Roczniki Biblioteczne” 14 (1970), z. 1-2, s. 113-139
 34. Gizbert-Studnicki W., Biblioteka Wileńskiego Synodu Ewangelicko-Reformowanego (I), „Ateneum Wileńskie” 8 (1931-1932)
 35. Gizbert-Studnicki W., Biblioteka Wileńskiego Synodu Ewangelicko-Reformowanego (II) [w:] Biblioteki wileńskie, red. A. Łysakowski, Wilno 1932
 36. Głombiowski K., Biblioteka franciszkanów w Nysie w świetle inwentarza z roku 1678 [w:] Kocowski B., Burbianka M., Głombiowski K., Z dziejów książki na Śląsku, Wrocław 1953, s. 77-146
 37. Główka D., Księgozbiory duchowieństwa płockiego w XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 52 (1995), z. 2, s. 15-26
 38. Górska B., Katalog czasopism XVI-XVIII w. w zbiorach starych druków Ossolineum, Wrocław 1963 (nadb. „Ze Skarbca Kultury” z. 15)
 39. Górska B., Katalog kalendarzy XVII – XVIII w. w zbiorach Biblioteki Ossolineum, Wrocław 1968
 40. Graczyk W., Księgozbiór kapituły katedralnej w Płocku w XVI i XVII wieku, Studia Płockie, t. 27, 2003, s. 193-200
 41. Graczyk W., Marszalska J.M., Księgi rękopiśmienne i stare druki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku : z dziejów kultury polskich bibliotek kościelnych w dawnych wiekach, Kraków 2010
 42. Grajkowska L., Biblioteka klasztorna cystersów w Wągrowcu, „Studia Gnesnensia” 6 (1981)
 43. Gryzio B., Muzeum czarnej sztuki : katalog inkunabułów Biblioteki Gdańskiej PAN, Gdańsk 2012
 44. Grzanka B., Inwentarz klasztoru Ojców Karmelitów w Kłodawie z 1709 r. : biblioteka klasztorna, „Rocznik Kolski” 5 (2012), s. 9-23
 45. Grzebień L., Biblioteka biskupa Hieronima Rozrażewskiego (1542-1600), „ABMK” 22 (1971)
 46. Grzebień L., Biblioteki jezuickie w Krakowie [w:] Librorum amatori : księga pamiątkowa ofiarowana ks. Czesławowi Michalunio SJ na 50-lecie ofiarnej pracy w Bibliotece Filozoficznej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, red. A.P. Bieś, Kraków 2004 
 47. Grzebień L., Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku, cz. 1: „ABMK” 30 (1975); cz. 2: „ABMK” 31 (1975)
 48. Grzebień L., Uzupełnienia do Bibliografii Estreicherów z Biblioteki Teologicznej Bobolanum w Warszawie, Lublin 1969 (nadb. z „ABMK” 19 (1969), s. [48-] 80)
 49. Grzeszewski J., Ze stanu badań nad księgozbiorami cysterskimi w Polsce, Toruń 1998
 50. Grzybowski M.M., Osiemnastowieczny księgozbiór biblioteki seminarium duchownego w Płocku, [w:] W służbie książki, pod red. Z. Kropidłowskiego, Toruń 2002, s. 59-84
 51. Guseva O., Księgozbiór Radziwiłłów z Białej na Podlasiu : (na podstawie zasobów Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu), „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2009, nr 2, s. 7-18
 52. Gwioździk J., Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek), Katowice 2001
 53. Gwioździk J., Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków, Katowice 2004
 54. Gwioździk J., Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Katowice 2015
 55. Gwioździk J., Różycki E., Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie, Warszawa 2008
 56. Hajdukiewicz L., Biblioteka Macieja z Miechowa, Wrocław 1960
 57. Hajdukiewicz L., Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie Piotra Tomickiego na tle jego działalności kulturalnej, Wrocław 1961
 58. Haptaś K., Biblioteki parafialne dekanatu mieleckiego u schyłku XVI wieku, „Rocznik Mielecki” 6 (2003), s. 13-29
 59. Haptaś K., Książki w życiu opata tynieckiego Mikołaja Mieleckiego (zm. 1604) : w 400. rocznicę śmierci, „Rocznik Mielecki” 7/8 (2004/2005), s. 233-237
 60. Historia Biblioteki Jagiellońskiej. T. 1, 1364-1775, opr. J. Zathey, A. Lewicka-Kamińska, L. Hajdukiewicz ; pod red. I. Zarębskiego
 61. Hartleb K., Biblioteka Zygmunta Augusta : studjum z dziejów kultury królewskiego dworu, Lwów 1928
 62. Herdzin B., Oliński P., Inwentarz ksiąg kupca toruńskiego Henryka Rittera, „Folia Toruniensia” 2/3 (2002), s. 129-132
 63. Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim : rola kulturowa i przedmiot badań, red. R. Gładkiewicz, Cieszyn 1997
 64. Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, pod red. A. Kaweckiej-Gryczowej, t. 1, cz. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970; t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993
 65. Inwentarze księgozbiorów mieszczan lubelskich z lat 1591-1678, oprac. E. Torój, Lublin 1997
 66. Iwańska-Cieślik B., Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013 (recenzja)
 67. Iwańska-Cieślik B., Książki z księgozbioru rodziny Strzemboszów i Andrzeja Lisieckiego w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku : w uzupełnieniu pracy "Kolekcje historyczne, księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku", „Studia Włocławskie” 9 (2006), s. 469-476
 68. Jaglarz M., Księgarstwo krakowskie XVI wieku (Biblioteka Krakowska 147), Kraków, TMHZK, 2004
 69. Janiak M., Bednarska-Ruszajowa K., Archiwa i biblioteki kościelne w publikacjach polskich. Bibliografia, „FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1-2 (1997), s. 78-172
 70. Jaroszyńska M., Biblioteka Jana Góry rajcy krakowskiego z XVI w., „Roczniki Biblioteczne” 6 (1962), z. 3
 71. Jarzębowski L., Jurewicz F., Polonika nie umieszczone w Bibliografii Polskiej Estreicherów. Starodruki, wiek XVI. Ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, z. 11: Nauka o Książce 2, s 93-142
 72. Jażdżewski K.K., Lubiąż : losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642), Wrocław 1992
 73. Jażdżewski K.K., Stare druki ze śląskich klasztorów cysterskich w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Roczniki Biblioteczne” 32 (1988), s. 129-140
 74. Jędrzejowska H., Pelczarowa M., Katalog inkunabułów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 1958
 75. Jędrzejowska H., Pelczarowa M., Katalog inkunabułów Biblioteki Gdańskiej Pol­skiej Akademii Nauk. Cz. II Uzupełnienia i dodatki (nr 665-696), Gdańsk 1967
 76. Jędrzejowska H., Pelczarowa M., Katalog inkunabułów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, Gdańsk 1954
 77. Jędrzejowska A., Książka polska we Lwowie w XVI w., Lwów 1928
 78. Kadryś P., Biblioteka przykolegiacka w Wiślicy (XV-XVIII w.), „ABMK” 82 (2004), s. 85-102
 79. Kadryś P., Biblioteka przy kościele kolegiackim w Kurzelowie w okresie staropolskim, „Roczniki Humanistyczne” 53 (2005), z. 2, s. 33-45
 80. Kamińska-Axer M., Starodruki medyczne w księgozbiorze Biblioteki Seminaryjnej w Lublinie (c.d.) [Cz.2]. Druki XVII-wieczne, „Archiwum Historii Medycyny” 39 (1976), z. 2
 81. Kardaszewicz K., Wykaz druków XV, XVI i XVII wieku znajdujących się w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1930
 82. Katalog Biblioteki Raczyńskich 1885-1931, T. 1.-, Poznań 1932
 83. Katalog druków kaliskich 1603-1914 wyłożonych na wystawie..., Kalisz 1928
 84. Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, tom 1, część 1-2, opr. T. Komender, Warszawa 1994; tom 2, część 1-2, opr. T. Komender, H. Mieczkowska, Warszawa 1998; tom 3, pod red. H. Mieczkowskiej, Warszawa 2007; tom 4, pod red. H. Mieczkowskiej, Warszawa 2011; tom 5, pod red. H. Mieczkowskiej, Warszawa 2015
 85. Katalog druków XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, red. M. Malicki, t. 1-8, Kraków 2002-2007
 86. Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, opr. T. Dąbrowa, E. Knapek, J. Wojtowicz, Kraków 2015
 87. Katalog inkunabułów Biblioteki Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu, opr. J. M. Marszalska, Kraków 2002
 88. Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, opr. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1956
 89. Katalog inkunabułów zespołu seminaryjnego Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, opr. J. Rył, „ABMK”, 25 (1972)
 90. Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, opr. J. Obłąk, J. Wojtkowski, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Olsztyn 2007
 91. Katalog książek z Biblioteki króla Zygmunta Augusta w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu - Catalogue of Books from the Library of Sigismund II Augustus, King of Poland, in the Collection of the National Library of Russia in Saint Petersburg, red. M. I. Tkaczenko, M. Brynda, Warszawa 2016
 92. Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Cz. III: Polonica XVII wieku, opr. J. Rudnicka, przy współudz. J. Górki i K. Sokołowskiej-Grzeszczykowej, Warszawa 1976
 93. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica XVI wieku, opr. M. Bohonos, Wrocław 1965
 94. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII, t. 1-9, oprac. B. Górska, W. Tyszkowski, Wrocław 1991-1997
 95. Kantak K., Spis książek XV wieku Książnicy Seminarium Duchownego w Poznaniu : część pierwsza, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 45 (1918); 46 (1919)
 96. Kawecka Z., Materiały do katalogu inkunabułów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1960 („Zeszyty Naukowe Uniwersytetu. im. A. Mickiewicza. Biblioteka Główna”, 1 (1960) i odb.)
 97. Kawecka-Gryczowa A., Biblioteka ostatniego Jagiellona : pomnik kultury renesansowej, Wrocław 1988
 98. Kawecka-Gryczowa A., Katalog starych druków biblioteki publicznej m. st. Warszawy. Cz. I. Inkunabuły, Warszawa 1949
 99. Kawecka-Gryczowa A., Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy : inkunabuły, wyd. 2 zm. i uzup., oprac. Michał Spandowski, Warszawa 2005
 100. Kawecka-Gryczowa A., Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy : Cz. 2. Polonica XVI wieku, Warszawa 1957
 101. Kawecka-Gryczowa A., Piekarski K., Katalog Bibljoteki Horynieckiej XX. Ponińskich. Cz.1: Inkunabuły i Polonica XVI wieku, Warszawa 1936
 102. Klimecka G., Rękopisy i inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu : materiały z sesji naukowej Wawel-Tyniec 13-15 października 1994, Kraków 1995, s. 261-284
 103. Kłodzińska K., Czasopisma  i druki prasowe od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, „Pam. Bibl. Kórn” 1968,  z. 9-10, s. 345-410, 1974, z. 11 s. 99-189
 104. Kłodzińska K., Katalog kalendarzy od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, Wrocław 1963
 105. Kocowski B., Historyczne podstawy organizacji zbioru starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Wrocław 1955
 106. Kochanowicz P., Inwentarze bibliotek jezuickich 1570-1820 : próba rekonstrukcji [w:] Librorum amatori : księga pamiątkowa ofiarowana ks. Czesławowi Michalunio SJ na 50-lecie ofiarnej pracy w Bibliotece Filozoficznej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, red. A.P. Bieś, Kraków 2004 
 107. Kolekcje historyczne : księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku, Warszawa 2004
 108. Kolekcje historyczne : księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku. Tom II, Warszawa 2009
 109. Kopera F., Spis druków epoki Jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten­-Czapskiego w Krakowie, Kraków 1900
 110. Kosiński J. A., Fragment księgozbioru Piotra Kmity w Bibliotece Ossolineum, „Ze Skarbca Kultury” 16 (1964), s. 116-131
 111. Kosiński A., Monumenta Zygmunta Augusta w zbiorach Ossolineum, „Roczniki Biblioteczne” 9 (1967)
 112. Kotula R., Katalog inkunabułów Biblioteki Fundacji hr. Wiktora Baworowskiego we Lwowie, Lwów 1932
 113. Kowalski G., Katalog inkunabułów biblioteki opactwa mogilskiego oraz katalog inkunabułów biblioteki Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu, Kraków 1915. [por. Piekarski K., Uwagi i uzupełnienia do katalogu inkunabułów mogilskich, Kraków 1924]
 114. Koźluk M., Sułecki S., Une petite perle de Cracovie : la bibliothèque médicale d’Anton Schneeberger (1530-1581), Histoire des sciences médicales (Colombes), 2012, vol 46:4, s. 441-452
 115. Kramperowa M., Maisel W., Księgozbiory mieszczan poznańskich z drugiej połowy XVI w., „Studia i Materiały z Dziejów Wielkopolski i Pomorza" VI: 1960, z. 1, s. 257-307
 116. Książek I., Katalog starych druków : informator o zbiorach. Cz. 1, Polonica XVI wieku, Łódź 1983.
 117. Księgozbiory krakowskiego zakonu Braci Mniejszych w świetle not proweniencyjnych w XVI-XVIII w., „Fol. Hist. Crac.” 2 (1994)
 118. Księgozbiór wielkopolskiego magnata : Andrzej Opaliński (1540-1593), red. A. Wagner, Poznań 2011
 119. Kuna H., Z dziejów biblioteki klasztoru oo. Cystersów w Mogile od jej założenia do początku XVIII wieku, Kraków 1984
 120. Kunowska M., Katalog inkunabułów Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „ABMK” 36 (1978), s. 105-142
 121. Kurkowa E., Uzupełnienie części III Estreichera z zasobów Ossolineum, Lwów 1932 „Lwowskie Studia biblioteczne”, T. I, s. 121-132
 122. Lachs J., Krakowskie księgozbiory lekarskie z XVI-go wieku, Kraków 1913 [odb. „Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce”, t. 13]
 123. Lachs J., Krakowskie księgozbiory lekarskie z XVII wieku, Lwów 1930, „Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, Wydział I filologiczny, t. 2, s. 361-493
 124. Larendowicz Z., Biblioteka Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku, Kraków 2007
 125. Lenart E., Biblioteki bernardyńskie  w Polsce od 2 połowy XV do końca wieku XVIII, [w:] Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453-2003), red. W.F. Murawiec, D.A. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 659-677
 126. Lewandowska A., Inkunabuły Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 1979
 127. Lewicka-Kamińska A., Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 1962
 128. Lewicka-Kamińska A., Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej : katalog przybytków za lata 1962-1967, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 18 (1968), s. 6-58
 129. Lewicka-Kamińska A., Jeszcze inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 27 (1977), nr 1-2, s. 41-51
 130. Lewicka-Kamińska A., Renesansowy księgozbiór Mikołaja Czepla w Bibliotece Jagiellońskiej, Wrocław 1956 
 131. Lisowski S., Inkunabuły Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o książce” 2 (11) (1964), s. 143-187
 132. Lukšaitė I., Biblioteka Salomona Rysińskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 30 (1985)
 133. Łosowska A., Księgozbiór Jakuba z Pantalowic, kustosza Przemyskiej Kapituły Katedralnej, na tle piętnastowiecznych księgozbiorów kanonickich w Polsce,Rocznik Przemyski” 46, z. 3 (2010), s. 13-18 
 134. Łosowska A., Marcin (Łysy) z Krakowa, kanonik Przemyskiej Kapituły Katedralnej i jego biblioteka, „Rocznik Przemyski” 46, z. 3 (2010), s. 19-26
 135. Maleczyńska K., Biblioteki mieszczańskie w dawnej Polsce : stan badań – problematyka – postulaty badawcze, Wrocław 1978
 136. Maleczyńska K., Szczątki księgozbioru biskupa wrocławskiego A. Jerina z XVI wieku, „Roczniki Biblioteczne” 37 (1993)
 137. Maleczyńska K., Z dziejów księgozbiorów mieszczańskich w Polsce 1506-1572, 1991 („Acta Universitatis Vratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” 14)
 138. Malicki M., Zwinogrodzka E., Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej, T 1-3, Warszawa 1992-1995
 139. Mandziuk J., Księgozbiór Antoniego Erazma Reitlingera (1645-1707), kanonika wrocławskiej kapituły katedralnej, „Saeculum Christianum” 2002, nr 2, s. 185-204
 140. Marciniak R., Biblioteka biskupa Jana Lubrańskiego [w:] Jan Lubrański i jego dzieło, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2 (1999), s. 111-126 
 141. Marecki J., Biblioteka klasztoru kapucynów w Krakowie [w:] Bibliofilia consecrata, red. K. Wójtowicz, Kraków 2005, 36-49
 142. Marecki J., Kształtowanie się bibliotek kapucyńskich na przykładzie księgozbioru w Krakowie, „Kościół w Polsce” 4 (2005), s. 65-87
 143. Markowski M., Astronomica et astrologica cracoviensia ante annum 1550, Firenze 1990
 144. Marszalska J.M., Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia : dziedzictwo wieków, Tarnów 2007
 145. Marszalska J.M., Inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu : materiały z sesji naukowej Wawel-Tyniec 13-15 października 1994, Kraków 1995, s. 285-300
 146. Marszalska J.M., Katalog inkunabułów Biblioteki Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu, Kraków 2002
 147. Marszalska J.M., Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Tarnów 1997
 148. Marszalska J.M., Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Tarnów 1999
 149. Marszalska J., Polonica XVI-XVIII wieku w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, Tarnów 1988
 150. Marszalska J., Polonica XVI-XVIII wieku : katalog, Tarnów 1993
 151. Mendykowa J., Katalog druków muzycznych XVI, XVII, XVIII w. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, T. 1 - wiek XVI, Warszawa 1970
 152. Moskal T., Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku, Lublin 2013
 153. Murawiec W., Księgozbiór krakowskiego zakonu Braci Mniejszych – bernardynów i reformatów – w świetle not proweniencyjnych w XVI-XVIII w., „Folia Historica Cracoviensia” 2 (1994), s. 41-59
 154. Murawiec W., Początki biblioteki konwentu krakowskiego pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny, „Folia Historica Cracoviensia” 7 (2000), s. 93-111
 155. Muszyński M., Proweniencje poloników XVI wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej (uzupełnienia do „Katalogu” K. Piekarskiego), „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 13 (1977), s. 145-270
 156. Nierzywicki K., Biblioteki Kartuzji Kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gildach, Pelplin 2001
 157. Nieściorówna C., Inkunabuły i cimelia w zbiorach Biblioteki im. H. Łopacińskiego [w:] Hieronim Łopaciński i biblioteka jego imienia w Lublinie 1907-1957, Lublin 1957, s. 187-196
 158. Nir R., Inkunabuły w Bibliotece OO. Reformatów w Przemyślu, „Studia Theologica Varsoviensia” 16 (1978), s. 259-268
 159. Nir R., Inkunabuły w Bibliotece OO. Kapucynów w Krakowie, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 11 (1983), s. 307-313
 160. Nir R., Inkunabuły w Bibliotece OO. Kamedułów na Bielanach pod Krakowem, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 11 (1983), s. 314-336
 161. Obrębski A., Volsciana : katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego, Kraków 1999
 162. Ochmańska A., Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego, „Biblioteka” 5 (2001), s. 7-16
 163. Ochmański J., Najdawniejsze księgozbiory na Litwie od końca XIV do połowy XVI wieku [w:] Europa orientalis : Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność : studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk, Toruń 1996
 164. Ociepa J., Katalog inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999
 165. Oprawko H., Seifert-Mechowa J., Materiały bibliograficzne XVII i XVIII wieku ze zbioru poloników Zakł. Nar. Im. Ossolińskich we Wrocławiu, cz.1: „Rocz. Bibl.” 4 (1960), s. 521-581;  cz. 2: „Rocz. Bibl.” 8 (1964), s. 189-233
 166. Ostrowski S., Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu, Poznań 1929
 167. Ożóg J., Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, t.1-3, Wrocław 1988-1991
 168. Ożóg J., Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Wrocław 1995
 169. Paszkiewicz U., Cathalogus cathalogorum : inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku : spis scalony, poprawiony i uzupełniony, Warszawa 2015
 170. Paszkiewicz U., Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510-1939), Warszawa 1998
 171. Paszkiewicz U., Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku, Suplement 1, Warszawa 2000
 172. Paszkiewicz U., Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku, Suplement 2, Poznań 2006
 173. Pawlikowska–Butterwick W., Księgozbiór biblioteki katedralnej w Wilnie z końca XVI w., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 56 (2012)
 174. Pidłypczak-Majerowicz M., Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku, Wrocław 1996
 175. Piechota G., Mikołaj z Kościana i jego biblioteka, „Folia Bibliologica” 48/49 (2006/2007), s. 25-39
 176. Piekarski K., Inkunabuły Bibljoteki Jagiellońskiej. [1], Inwentarz przybytków z lat 1900-1927 nr 1-75, „Przegląd Bibljoteczny” 3 1930), z. 1   
 177. Piekarski K., Inkunabuły Bibljoteki Jagiellońskiej. [2], Inwentarz przybytków z lat 1900-1935 nr 76-187, „Przegląd Bibljoteczny” 10 (1936), z. 2
 178. Piekarski K., Inwentarz inkunabułów bibliotek polskich, Seria I, Kraków 1925
 179. Piekarski K., Katalog Bibljoteki Kórnickiej. Tom I. Polonica XVI-go wieku, Kórnik 1929
 180. Piekarski K., Uwagi i uzupełnienia do katalogu inkunabułów mogilskich, „Exlibris” 5 (1924)
 181. Pietrzkiewicz I., Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI w., Kraków 2003 (recenzja)
 182. Pirożyński J., Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór, Kraków 2004
 183. Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler, M. Kuran, Łódź 2013 [różne artykuły]
 184. Polak J., Starodruki katalog zbiorów, Muzeum Wnętrz Zabytkowych, Pszczyna 1984
 185. Polkowski I., Zapiski bibliograficzne o bibliotekach gdańskich ; Krzysztof Stanisław Janikowski fałszerz dokumentów : dwa studia, Kraków 1870
 186. Polnische Drucke und Polonica 1501-1700. Katalog der Herzog August Bibliotek Wolfenbüttel, bearbeitet von M. Gołuszka, M. Malicki, München 1992
 187. Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej, T 1-3. Gdańsk – Poznań – Wrocław, 1968-1980
 188. Polonica wiek XVI-XVIII, oprac. F. Pilarczyk, Zielona Góra 1982
 189. Przywara A., Starodruki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie : zarys problematyki, Rzeszów, Kolbuszowa 2012
 190. Rekonstrukcja drugiego zeszytu katalogu inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie księdza Leona Formanowicza, opr. ks. J. Wojtkowski, „ABMK”, 18 (1969)
 191. Rulka K., Księgozbiór Adama z Wiskitek, wikariusza i penitencjarza katedry włocławskiej z XVI/XVII wieku, „Studia Włocławskie” 7 (2004), s. 428-446
 192. Rybus H., Biblioteka kolegiaty łaskiej, Łódź 1939
 193. Rył J., Biblioteka Katedralna w Gnieźnie, cz. I, „ABMK”, 32 (1976)
 194. Rył J., Biblioteka Katedralna w Gnieźnie, cz. II, „ABMK”, 33 (1976)
 195. Rył J., Biblioteka Katedralna w Gnieźnie. Aneks, „ABMK”, 36 (1978)
 196. Rył J., Najstarszy spis książek (1608) Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Studia Gneznensia”, 1 (1975)
 197. Sadowska H., Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz. 1-2. „Roczniki Biblioteczne” R. II: 1958 s. 155-188 + 4 tabl.; R. IX: 1965 s. 171-197 + 4 tabl. (Cz. 1 ukazała się również w formie odb.)
 198. Sękowski R., Biblioteka Jerzego Krzysztofa i Antoniego Krzysztofa Hrabiów Prószkowskich na Prószkowie z przełomu XVII/XVIII wieku, Opole 2015
 199. Skoczek J., Krakowskie inwentarze biblioteczne w epoce humanizmu renesansowego, Sprawozdania PAU, t. LI, 1950, s. 565-8
 200. Skoczek J., Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce Renesansu, Lwów 1939
 201. Skoczek-Kulpa R., Katalog starych druków Muzeum w Chorzowie, Chorzów 1998
 202. Sokół S., Pelczarowa M., Księgozbiór gdańskich lekarzy Krzysztofa i Henryka Heyllów, Gdańsk 1963
 203. Spandowski M., Inkunabuły dawnej Biblioteki Miejskiej w Lubaniu, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 44 (2013), s. 37-78
 204. Stelmaszczyk E., Katalog starych druków biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI w., Poznań 1991
 205. Stoś J., Starodruki Paradyża : katalog starodruków seminaryjnej biblioteki w Paradyżu, Warszawa 2001 
 206. Strutyńska M., Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń 1995
 207. Sułecki Sz., Biblioteka karmelitów na Piasku w świetle najstarszego inwentarza, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 9 (2003), s. 201-217
 208. Sułecki Sz., Biblioteka karmelitów na Piasku w XV i na początku XVI wieku, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008, s. 149-160
 209. Sułecki Sz., Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie, Kraków 2014
 210. Szady J., Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku, Lublin 2008
 211. Szafran P. Księgozbiór prywatny Wincentego i Fryderyka Fabriciusów w świetle katalogu aukcyjnego z roku 1727, „Rocznik Gdański” 25 (1966), s. 305-322
 212. Szajko U., Katalog starych druków Książnicy Pomorskiej. Pomeranica XVI i XVII, Szczecin 2003
 213. Szajko U., Katalog starych druków Książnicy Szczecińskiej. [Cz. 1], Pomeranica XVI wieku, Szczecin 1988
 214. Szandorowska E., Biblioteka i pracownia introligatorska Braci Wspólnego Życia w Chełmnie : próba rekonstrukcji, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 9 (1973), s. 265-185
 215. Szelińska W., Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966
 216. Szelińska W., Książka Erazma z Rotterdamu w środowisku krakowskim w XVI wieku, Kraków 1990
 217. Szocki J., Księgozbiory domowe Galicji Wschodniej okresu zaborów jako dziedzictwo kultury narodowej, „Przegląd Wschodni” 10, z. 4 (2008), s. 1029-1041
 218. Szostak J., Muster R., Księgozbiory aptekarzy polskich w epoce renesansu, „Ze Skarbca Kultury” 35 (1981), s. 7-65
 219. Szpor R., Gnieźnieńskie skarby¸ „Życie i Myśl” 24 (1974), nr 10
 220. Szudrowicz A., Biblioteka klasztoru karmelitów w Kcyni, „ABMK” 78 (2002), 243-274
 221. Szudrowicz A., Karmelici w Kcyni (1612-1835) : rola zakonu w życiu miasta i okolicy, Bydgoszcz 2001
 222. Szwejkowska H., Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy, Wrocław 1955
 223. Szymańska K., Katalog starych druków Muzeum Okręgowego w Lesznie, Leszno 2001
 224. Świętochowski R., Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie, „ABMK” 33 (1976), s. 299-311
 225. Topolska M.B., Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie renesansu i baroku, Wrocław 1984
 226. Tondel J., Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, Pelplin 2007
 227. Tondel J., Katalog Poloników Kammerbibliothek i Nova Bibliotheca księcia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń 1991
 228. Torój E., Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku, Lublin 2000
 229. Triller E., Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu (nie objętych centralnym katalogiem), „Roczniki Biblioteczne” 16 (1972), s. 281-323
 230. Triller E., Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : kontynuacja katalogu Alodii Kaweckiej-Gryczowej, „Ze Skarbca Kultury” 15 (1963), s. 263-290
 231. Tyszkowski W., Polskie katalogi księgarskie z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Ossolineum, „Ze Skarbca Kultury” 42 (1985), s.35-82
 232. Wcześny W., Katalog starych druków Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu : polonica XVI-XVIII w., Nowy Sącz 2001
 233. Wiesiołowski J., Inkunabuły Biblioteki Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 9-10 (1968), s. 283-344
 234. Wiesiołowski J., Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV-XV wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967
 235. Wisłocki W., Incunabula typographica bibliothecae Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis, Cracoviae 1900
 236. Wiśniowska Z., Katalog starych druków Biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie, Łańcut 1974
 237. Witkowski R., Biblioteki klasztorne opactw cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej : zarys problematyki i stan badań [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. 1, Poznań 1999
 238. Witkowski W., Katalog starodruków cyrylickich Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej), Kraków 1994
 239. Wojewoda B., Biblioteka klasztoru Panien Benedyktynek w Staniątkach, Sosnowiec 1990 [BN: Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Filologicznym w Instytucie Literatury i Kultury Polskiej w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Na prawach rękopisu.]
 240. Wolff A., Sołtan A., Materiały do dziejów czytelnictwa i handlu książką w Warszawie XVI wieku [w:] Warszawa XVI-XVII w., Warszawa 1974
 241. Wydra W., Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań 2002
 242. Zalewski L., Biblioteka seminarium duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej, Warszawa 1926
 243. Zathey J., Lewicka-Kamińska A., Hajdukiewicz L., Historia Biblioteki Jagiellońskiej, tom I: 1364-1775, pod red. I. Zarębskiego, Kraków 1966
 244. Zawadzka K., Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226-1810) [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, red. J. Kłoczowski, t. 2, Wrocław 1975
 245. Zawadzka K., Biblioteki klasztorne Dominikanów na Śląsku (1239-1810), Wrocław 1999
 246. Zawadzki K., Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI – XVIII w. Bibliografia, T. 1-3. Wrocław 1977-1990
 247. Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim : stan zachowania, red. nauk. Z.Jaroszewicz-Pieresławcew, D. Konieczna, Olsztyn 2015
 248. Zielińska E., Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469-1563, Lublin 2002
 249. Żurawińska Z.  Jaroszewicz-Pieresławcew Z., Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, Warszawa 2004
 250. Żurkowa R., Księgozbiory mieszczan krakowskich w XVII wieku, „Rocznik Biblioteki PAN” 13 (1967)

1 komentarz:

 1. Uzupełnienia powyższego spisu bibliograficznego dokonywane są w nowym wpisie: http://ohistorii.blogspot.com/2016/03/bibliografia-katalogow-inkunabuow-i.html

  OdpowiedzUsuń