środa, 2 marca 2016

Bibliografia katalogów inkunabułów i starych druków (uzupełnienia)

Ponieważ ze względów technicznych uzupełnianie przygotowanej przeze mnie Bibliografii katalogów inkunabułów i starych druków nie jest możliwe, kolejne pozycje podawane będą w nowym wpisie. Zachęcam do nadsyłania kolejnych dopełnień. 

 1. Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, t.2, cz.1: Katalog starych druków. Druki obce z wieków XV-XVII, red. I. Pietrzkiewicz, Kraków 2015
 2. Birkenmajer A., Książka Ottona Waldego o szwedzkich zdobyczach bibliotecznych [w:] tegoż, Studia bibliologiczne, pod red. H. Więckowskiej i A. Birkenmajer, Wrocław 1975 
 3. Chamera-Nowak A., Biblioteka, której nie ma… Andrzej Edward Koźmian i jego książki, Warszawa 2015
 4. Justyniarska-Chojak K., Książki w mieszczańskich inwentarzach pośmiertnych z terenu Małopolski (XVI-XVII wiek) [w:] Historia magistra vitae est... Studia z dziejów społeczno-politycznych gospodarczych i kulturalnych : Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, B. Wojciechowska, Kielce 2016
 5. Kamler A., Kuźmina D., Szwedzkie losy braniewskiej biblioteki [w:] Szlachta polska i jej dziedzictwo : Księga na 65 lat Prof. dr. hab. Jana Dzięgielewskiego, Warszawa 2013
 6. Katalog poloników biblioteki Pontificia Università Urbaniana, opr. P. Pludra-Żuk, M. Spandowski, Warszawa 2012
 7. Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, oprac. Michał Janeczek, Poznań 2016
 8. Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, oprac. M. Spandowski ; proweniencje oprac. J. Borysiak, Warszawa 2010 
 9. Kocowski B., Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz. 1-3, Wrocław 1959-1977 (część 1; część 2; część 3)
 10. Kwaśniewski A., Księgozbiór kapituły kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku, „ABMK” 99 (2013), s. 43-92
 11. Libri recogniti : nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii, red. nauk. S Siess-Krzyszkowski, W. Walecki, Kraków 2013
 12. Libri separati : inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy, red. nauk. S Siess-Krzyszkowski, W. Walecki, Kraków 2010 
 13. Marszalska J.M., Graczyk W., Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków biblioteki WSD w Tarnowie, Warszawa 2017
 14. Partyka J., Historyczny księgozbiór kamedułów eremitów z krakowskich Bielan. Spojrzenie na kulturę materialno-duchową polskich kamedułów, Kraków 2017
 15. Pawłowicz W., Biblioteka Dekanatu w Cieszynie. Historia i księgozbiór [w:] Cieszyńskie księgozbiory historyczne. Materiały z sesji naukowej Cieszyn, 18-22 listopada 1991 r., red. Hanna Łaskarzewska, Warszawa 1993, s. 42-52
 16. Pawłowicz W., Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.), Katowice 2009 (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 52)
 17. Pawłowicz W., Polonica i silesiaca XVI wieku w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 4 (38) 2014, s. 84-98 
 18. Pawłowicz W., U źródeł Biblioteki Dekanatu w Cieszynie – kolekcja księdza Antoniego Alojzego Löhna, „Pamiętnik Cieszyński” 10 (1995), s. 18-23
 19. Pawłowicz W., Wśród starodrukowych edycji Biblii w zbiorach Biblioteki Teologicznej w Katowicach (część I), „Fides. Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych” 2012 nr 2(35), s. 135-147
 20. Pilichowski Cz., Nieznane polonica w bibliotekach szwedzkich, Gdańsk 1962
 21. Pilichowski Cz., Straty bibliotek i archiwów polskich podczas szwedzkiego „potopu” 1655-1660 [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. 2, Warszawa 1957 
 22. Pilichowski Cz., Z dziejów szwedzkich zaborów bibliotek i archiwów i polskich w XVII i XVIII wieku, „Rocznik Gdański” 17-18 (1958-1959) 1960 
 23. Polonica i silesiaca XVI wieku w zbiorach Biblioteki Śląskiej, t. 1-2, red. W. Pawłowicz, T. Roszkowska; opisy sporządzili I. Dyzia, W. Pawłowicz, T. Roszkowska, W. Wojciechowski, Katowice 2013 (Folia Scientica Bibliothecae Silesianae ; vol. 16)
 24. Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w bibliotece Premonstratensów na Strahowie (Praga) : katalog, opr. J. Linka, red. nauk. M. Juda, Warszawa 2011
 25. Polonika ze zbiorów zamku Skokloster : katalog, oprac. M. Eder ; przy współpr. E. Westin Berg ; red. nauk. t. D. Chemperek, Warszawa 2008
 26. Rak D., Stare druki w zbiorach Biblioteki Muzeum Etnograficznego w Krakowie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 3 (41) 2015, s. 98-115 
 27. Soliński K., Katalog starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, Warszawa 2016
 28. Spandowski M., Polskie zbiory inkunabułowe zniszczone, rozproszone i przemieszczone w czasie i w wyniku II wojny światowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 44 (2013)
 29. Strutyńska M., Stare druki biblioteki elbląskiej [w:] Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bibliotece Elbląskiej 24 listopada 2006 r.,  red. nauk. W. Długokęcki, Elbląg 2006
 30. Teodorowicz-Hellmann E., Juda M., Lundgren R., Polonika w bibliotece katedralnej w Strängnäs / The Polonica in the Library of Strängnäs Cathedral, Stockholm 2011
 31. Tondel J., Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii, Warszawa 1994 
 32. Trypućko J., The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala, ed. by Michał Spandowski, Sławomir Szyller, t. 1-3, Uppsala Universitetsbibliotek, Biblioteka Narodowa, Warszawa-Uppsala 2007
 33. Trypućko J., Polonica vetera Upsaliensia : catalogue des imprimés polonais ou concernant la Pologne des XV°e, XVI°e, XVII°e et XVIII siècles conservés à la Bibliothèque de l'Université Royale d'Upsala, Uppsala 1958
 34. Wojtkowski J., Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Lublin 2012
 35. Zwieriewa I.S., Habent sua fata libelli : z dziejów polskich księgozbiorów prywatnych włączonych do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w latach 1832-1850, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 44 (2013)
 36. Żółtowski M.J., Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce: studium przypadku, Warszawa 2012
 

1 komentarz:

 1. tej samej autorki : http://kpbc.umk.pl/publication/18018

  OdpowiedzUsuń