piątek, 25 marca 2016

środa, 16 marca 2016

Archiwa Kultury Paryskiej dostępne online

To jedna z najważniejszych wiadomości przełomu 2015 i 2016 roku: archiwalia dokumentujące działalność "Kultury" paryskiej zostały w znacznej części zdigitalizowane i są już dostępne online.

"Przechowujemy, archiwizujemy i udostępniamy, upowszechniamy i propagujemy... Wszystko, co Redaktor stworzył, a co staramy się chronić i upowszechniać, może i powinno jeszcze przez lata stanowić bodziec dla dyskusji o Polsce, Europie i świecie.

Aby ułatwić współpracę z polskimi instytucjami Zarząd Stowarzyszenia założył w Warszawie Fundację Kultury Paryskiej, której przyświecają te same cele co Stowarzyszeniu.

Chcielibyśmy, by Portal Kultury Paryskiej – uzupełniany i wzbogacany – stał się wirtualną wersją zbiorów Instytutu Literackiego, archiwum dokumentów związanych z twórcami tego niezwykłego kręgu określanego mianem „Kultura Paryska”, a także – dzięki blogom – miejscem wymiany myśli i refleksji, o dziedzictwie stworzonym w Maisons-Laffitte".

wtorek, 15 marca 2016

Histria książki i bibliotek w Twoim czytniku RSS

Polecam uruchomione przez IFLA kanały informacyjne poświęcone historii książki oraz historii bibliotek.

"We want to share the information about the service that the IFLA Library Theory and Research (LTR) section is providing to the international community of researchers or librarians-researchers. We are monitoring conference announcements and call for papers on the topics of library history / book history / library and information science (LIS) and sharing the information through Diigo and LTR blogs. This information is gathered and disseminated by the students of at the École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) in Lyon France, and students from the Library and Information Science program at the Denver University, USA.

Everyone can subscribe to the RSS Diigo by topic: LIS : https://groups.diigo.com/group/library-and-information-sciences/rss

Book History : https://groups.diigo.com/group/book-history/rss

History of Libraries : https://groups.diigo.com/group/history-of-libraries/rss "

(Zdjęcie: http://istanbulkutuphaneci.org/)

środa, 2 marca 2016

Bibliografia katalogów inkunabułów i starych druków (uzupełnienia)

Ponieważ ze względów technicznych uzupełnianie przygotowanej przeze mnie Bibliografii katalogów inkunabułów i starych druków nie jest możliwe, kolejne pozycje podawane będą w nowym wpisie. Zachęcam do nadsyłania kolejnych dopełnień. 

 1. Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, t.2, cz.1: Katalog starych druków. Druki obce z wieków XV-XVII, red. I. Pietrzkiewicz, Kraków 2015
 2. Birkenmajer A., Książka Ottona Waldego o szwedzkich zdobyczach bibliotecznych [w:] tegoż, Studia bibliologiczne, pod red. H. Więckowskiej i A. Birkenmajer, Wrocław 1975 
 3. Chamera-Nowak A., Biblioteka, której nie ma… Andrzej Edward Koźmian i jego książki, Warszawa 2015
 4. Justyniarska-Chojak K., Książki w mieszczańskich inwentarzach pośmiertnych z terenu Małopolski (XVI-XVII wiek) [w:] Historia magistra vitae est... Studia z dziejów społeczno-politycznych gospodarczych i kulturalnych : Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, B. Wojciechowska, Kielce 2016
 5. Kamler A., Kuźmina D., Szwedzkie losy braniewskiej biblioteki [w:] Szlachta polska i jej dziedzictwo : Księga na 65 lat Prof. dr. hab. Jana Dzięgielewskiego, Warszawa 2013
 6. Katalog poloników biblioteki Pontificia Università Urbaniana, opr. P. Pludra-Żuk, M. Spandowski, Warszawa 2012
 7. Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, oprac. Michał Janeczek, Poznań 2016
 8. Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, oprac. M. Spandowski ; proweniencje oprac. J. Borysiak, Warszawa 2010 
 9. Kocowski B., Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz. 1-3, Wrocław 1959-1977 (część 1; część 2; część 3)
 10. Kwaśniewski A., Księgozbiór kapituły kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku, „ABMK” 99 (2013), s. 43-92
 11. Libri recogniti : nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii, red. nauk. S Siess-Krzyszkowski, W. Walecki, Kraków 2013
 12. Libri separati : inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy, red. nauk. S Siess-Krzyszkowski, W. Walecki, Kraków 2010 
 13. Marszalska J.M., Graczyk W., Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków biblioteki WSD w Tarnowie, Warszawa 2017
 14. Partyka J., Historyczny księgozbiór kamedułów eremitów z krakowskich Bielan. Spojrzenie na kulturę materialno-duchową polskich kamedułów, Kraków 2017
 15. Pawłowicz W., Biblioteka Dekanatu w Cieszynie. Historia i księgozbiór [w:] Cieszyńskie księgozbiory historyczne. Materiały z sesji naukowej Cieszyn, 18-22 listopada 1991 r., red. Hanna Łaskarzewska, Warszawa 1993, s. 42-52
 16. Pawłowicz W., Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.), Katowice 2009 (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 52)
 17. Pawłowicz W., Polonica i silesiaca XVI wieku w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 4 (38) 2014, s. 84-98