Życiorys naukowy

Wykształcenie
Magisterium 1998 (Uniwersytet Warszawski) - Polskie druki z zakresu nauk tajemnych z lat 1493-1699 i ich odbiór społeczny, promotor prof. dr hab. Edward Potkowski
Doktorat 2006 (Uniwersytet Warszawski) - Działalność kulturalna prymasa Jana Łaskiego, promotor prof. dr hab. Edward Potkowski
Habilitacja 2014 (Uniwersytet Śląski w Katowicach) -  „Imago Turci” : studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453-1572)

Praca
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1998-2007)
Akademia Humanistyczna w Pułtusku (2008-2009)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2007-2016)

Uniwersytet Warszawski (2016-)

Zainteresowania naukowe
- obraz Turcji w literaturze polskiej okresu dwóch ostatnich Jagiellonów (rozprawa habilitacyjna)
- ideologia polityczna w Średniowieczu
- historia kultury i historia książki w Średniowieczu i Renesansie

- historia i współczesność komunikacji społecznej

Działalność dydaktyczna
- wyszukiwanie informacji w systemach komputerowych (heurystyka informacyjna)
- systemy informatyczne wspomagające wyszukiwanie i przetwarzanie informacji (systemy semantyczne, sztuczna inteligencja)
- platformy udostępniające zawartość cyfrową (m. in. bazy danych i biblioteki cyfrowe)
- zarządzanie w organizacjach non profit
- teoretyczne zagadnienia informacji

- cyfrowa komunikacja naukowa
- infobrokering

 Działalność na rzecz środowiska
- 2009-2015 - opiekun Studenckiego Koła Informacji Naukowej „Palimpsest” przy IBIN UMCS w Lublinie
- współpraca przy melioracji centralnego katalogu starych druków Biblioteki Narodowej w Warszawie (2011-2012)
- 1999-2014 - webmaster strony internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (http://www.agad.archiwa.gov.pl/)
- od 2009 r. członek Towarzystwa Miłośników Historii (warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego)
- współpraca w projektach Fundacji Nowoczesna Polska (m.in. współautorstwo katalogu kompetencji medialnych)
- stworzenie i administracja profilu Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w serwisie Facebook oraz promocja Instytutu (listopad 2011-styczeń 2014)
- stworzenie i administracja profilu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie w serwisie Facebook (od maja 2010)
- współprowadzenie profilu „Książka rękopiśmienna, inkunabuł, starodruk” w serwisie Facebook (grudzień 2012-wrzesień 2013)
- od 2010 r. stały współpracownik portalu „Historia i Media” (http://historiaimedia.org/)
- w 2010 r. stały recenzent portalu Historia.org.pl (http://historia.org.pl/)
- autor wirtualnej wystawy „Jan Łaski – w 480. Rocznicę śmierci” (http://kanclerz.cba.pl/)
- od 2013 r. autor blogu naukowego „O historii” (http://ohistorii.blogspot.com/) oraz profilu pod tą samą nazwą w serwisie Facebook
- autor i redaktor haseł w Wikipedii
- założyciel grupy dyskusyjnej "Imago Turci", poświęconej historii i kulturze Imperium Osmańskiego (https://www.facebook.com/groups/109343985790596/)

Stypendia zagraniczne
Stypendium Fundacji Lanckorońskich, Rzym, listopad 2005
Stypendium DAAD, Pasawa, wrzesień 2013

Erasmus+, Sarajewo, kwiecień 2017 
Erasmus+, Sofia, maj 2018

Recenzent w czasopismach 
Kwartalnik Pedagogiczny
Czynny udział w konferencjach
 1. International Workshop „Standardization. From General International Standard Archival Description to Encoded Archival Description. Implementation and best practice” 25-26 kwietnia 2003, Warszawa
 2. Profesjonalna informacja w internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna, 31 maja - 1 czerwca 2004, Kraków
 3. Standardyzacja w archiwach, 7 grudnia 2006, Warszawa
 4. Elektroniczne oblicza biblioteki. I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, 11 kwietnia 2008, Lublin
 5. "Archives 2.0", 26 listopada 2008, Warszawa
 6. "Документно-комунікаційні системи та технології", 5-6 kwietnia 2011, Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina
 7. "формирование аксиологического компонента в процессе профессиональной подготовки будущего педагога", 28 сентября 2012, Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта), Евпаторийский институт социальных наук, г. Евпатория (Krym, Ukraina)
 8. I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Nauka i Gospodarka - Europejska Przestrzeń Innowacyjnej Współpracy: Logistyka W Praktyce – Perspektywy, Wyzwania, Rozwiązania Aplikacyjne, 14 maja 2013, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
 9. Bursa and Krakow: history and artistic culture of the Ottoman Empire and Kingdom of Poland in 15th -16th centuries, Bursa, Turcja, 21-23 maja 2014 
 10. Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies, Warszawa, 15-17 września 2014
 11. Exemplis discimus: w 80. rocznicę urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, Lublin, 24 listopada 2014 
 12. Renaissance in the Borderlands: Cultures of Humanism in the Polish and Ottoman Empires, Warszawa, 10-11 grudnia 2014 
 13. Wiener Kongress 1515. Zentraleuropa zwischen Jagiellonen und Habsburgern, Wien, 15-17 kwietnia 2015 
 14. XII. Konferencja Polsko-Niemieckiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł: Die geschichte im Bild, Toruń, 20-23 września 2015 
 15. Postawy decydentów wspólnot politycznych i kościelnych wobec  wolności obywatelskich oraz wyznaniowych mieszkańców we wczesnonowożytnej Europie. Różnice i podobieństwa doświadczeń I RP i innych krajów, Warszawa, 27 listopada 2015 
 16. Książka i technologie w przeszłości i dziś, Warszawa, 15-16 marca 2016
 17. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian: Innowacyjne usługi informacyjne", Warszawa, 15-16 maja 2017 
Ważniejsze publikacje

Książki:


 1. [Współaut.] W. Biernacki, Bitwa pod Courtrai 1302, wyd. Bellona, Warszawa 2004
 2. [Tłumaczenie, redakcja i wstęp] Bibliotheca Corviniana. Z dziejów kultury węgierskiej w późnym Średniowieczu, Agencja Wydawnicza Sygnatura, Warszawa 2006
 3. Jan Łaski (1456-1531), kanclerz koronny, prymas Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007
 4. Wojny włoskie 1494-1559, InfortEditions, Zabrze 2007
 5. Mohács 29 VIII 1526, InfortEditions, Zabrze 2010
 6. [Red.] Wojna polsko-rosyjska 1830-1831 w dokumencie archiwalnym w 180. rocznicę wybuchu powstania listopadowego [Dokument elektroniczny], Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2010
 7. „Imago Turci” : studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453-1572), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013
 8. [Tłum.] Pál Fodor, Nadludzki ciężar Imperium. Osmanie w Europie Środkowej - nieudana próba stworzenia monarchii uniwersalnej (1390-1566), Napoleon V, Oświęcim 2015
 9. [Red.] Exemplis discimus - księga jubileuszowa osiemdziesięciolecia Profesora Edwarda Potkowskiego, Studenckie Koło Informacji Naukowej „Palimpsest”, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, Lublin 2015 
 10. [Tłum.] Wołodymyr Pyłypenko, W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do połowy XVII wieku, Napoleon V, Oświęcim 2016
 11. [Tłum.] Karl Heinl, Witold i Krzyżacy. Stosunki księcia litewskiego Witolda z zakonem krzyżackim w Prusach w czasie walki o litewskie dziedzictwo 1382-1401, Napoleon V, Oświęcim 2017
 12. Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 
 13. [Red.] B. Sosińska-Kalata, P. Tafiłowski, Z. Wiorogórska, Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2018

  Artykuły:

  1. Mimo konserwacji, "Spotkania z Zabytkami", nr 5 (1998), s. 26
  2. Internet - narzędzie pracy humanisty, Archiwista Polski, nr 3 (19), (2000), R. V, s. 78-84
  3. Społeczna funkcja kalendarzy astrologicznych w Polsce XVIII wieku, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" 52 (2002), nr 1/2, s. 137-148
  4. Książka w kościołach parafialnych archidiecezji gnieźnieńskiej w świetle Liber beneficiorum Jana Łaskiego, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 79 (2003), s. 453-460
  5. Druki tyczące wiedzy tajemnej w Polsce w XVI-XVII w., "Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi", 21 (2003), s. 23-52
  6. Strony www poświęcone EAD [w:] Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003, s. 101-103
  7. Biblioteki szkolne na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1782-1792 w świetle raportów wizytatorów generalnych Komisji Edukacji Narodowej, "Almanach Historyczny" 5 (2003), s. 75-113
  8. Dedykacje w drukach krakowskich 1503-1531, "Rocznik Biblioteki Narodowej" 35 (2003), s. 235-252
  9. Finanse prymasa Jana Łaskiego. Na podstawie raptularza z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, "Przegląd Historyczny" 95 (2004), z. 1, s. 1-36
  10. Statut Łaskiego [w:] "Idee europejskie w tradycji prawno-państwowej Rzeczypospolitej Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego", Warszawa 2004, s. 70-72
  11. Funkcjonalność informacyjnej witryny internetowej (na podstawie doświadczeń AGAD w Warszawie) [w:] "Profesjonalna informacja w internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna", red. M. Kocójowa, Kraków 2004, s. 219-223
  12. Spory o konstytucję "Nihil novi" w historiografii XIX i XX wieku, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" 55 (2005), s. 227-235
  13. Jan Łaski (1456-1531) kanclerz wielki koronny i prymas Polski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, [s. 1-8]
  14. Erazm z Rotterdamu a prymas Jan Łaski, "Rocznik Biblioteki Narodowej" 37-38 (2006), s. 91-94
  15. Jeszcze o nagrobkach Jana Florentczyka oraz kaplicy św. Stanisława w Gnieźnie, "Przegląd Historyczny" 99 (2008), z. 2, s. 277-290
  16. Od rękopisu do platformy eContent, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 92 (2008), nr 2, s. 44-49
  17. W poszukiwaniu wspólnej tożsamości europejskiej, "Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny" 39 (2009), nr 2 (305), s. 18-30
  18. Raport o kapitale intelektualnym Polski: i co z tego dla nas wynika?, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 14 (2008), nr 3 (63) [druk 2009], s. 36-42
  19. Zasoby biblioteczne i archiwalne w pracy infobrokera, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 94 (2009), nr 2, s. 29-36
  20. Konstytucje sejmu radomskiego 1505 r. [w:] Poland : The Heritage of Parliamentarism until 1791, Bruksela 2009, s. 80-85
  21. Koncepcje przyłączenia Mazowsza do Korony w XVI wieku, "Miscellanea Historico-Archivistica" 15/16 (2010), s. 25-52
  22. Szybkość informacji, "Folia Bibliologica" LI (2009; druk 2010), s. 25-41
  23. Etykietowanie treści w serwisie podaj.net "EBIB" 4/2010 (113)
  24. Armie osmańska i węgierska w dobie bitwy pod Mohácsem (1526) [w:] Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura - urzędy - prawo - finanse, pod red. K. Łopateckiego, Zabrze 2011, s. 29-46
  25. Stefan Fiszel-Powidzki, klient Jana Łaskiego, "Przegląd Humanistyczny" 2012, z. 2, s. 69-76
  26. Turcica w Gesamtkatalog der Wiegendrucke, "Kultura i Historia" [Dokument elektroniczny], Lublin, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
  27. Social Functioning of the Values Associated With the Image of Islam in the Sixteenth Century Europe [w:] Формування аксіологічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів: матеріали міжвуз. наук.-практ. Конф., Євпаторія 2012, s. 159-161
  28. Relacje w środowisku medialnym [w:] Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych [Dokument elektroniczny], Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska, 2012
  29. Projekt „Spuścizny” : elektroniczne publikacje ineditów, „Przegląd Historyczny” 104 (2013), z. 1, s. 73-80
  30. List Bajezida II do Jana Olbrachta [w:] Szlachta polska i jej dziedzictwo : Księga na 65 lat Prof. dr. hab. Jana Dzięgielewskiego, Warszawa 2013, s. 169-176
  31. Anti-Turkish Correspondence between MatthiasCorvinus and Pope Sixtus IV: A Contribution to the History of Propaganda in the International Relations in the Late Middle Ages, “Rocznik Orientalistyczny” 66 (2013), z. 2 [druk 2014], s.14-31
  32. Personal Information and Users’ Relations in New Media : A Glimpse [w:] Around the Book the Library and Information, ed. M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, s. 257-267
  33. [Współaut.] Anna Paszko, Biblioteka akademicka : partner w procesie naukowo-dydaktycznym, „Folia Bibliologica” LV/LVI (2013/2014), s. 105-120
  34. Rejestracja rękopiśmiennych i drukowanych poloników w zbiorach zagranicznych – problem wciąż otwarty, „Roczniki Biblioteczne” 58 (2014) [druk 2015], s. 87-100
  35. Anti-Turkish Literature in 15th-16th Century Europe, “Tarih İncelemeleri Dergisi” XXX/1 (2015), s. 231-280
  36. Drukowane turcyki XVI-XVIII wieku w zbiorach polskich – projekt badawczy [w:] Exemplis discimus - księga jubileuszowa osiemdziesięciolecia Profesora Edwarda Potkowskiego, red. P. Tafiłowski, Lublin 2015, s. 111-117 ; toż samo w: Historia memoria scriptum : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2015, s. 90-97
  37. Antyturecka korespondencja Macieja Korwina i Sykstusa IV : przyczynek do dziejów propagandy w stosunkach międzynarodowych w późnym średniowieczu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 143(2016), z. 1, s. 37-55
  38. Geographical Horizons of the Poles in 16th Century from the Perspective of Social Communication [w:]  Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015 : Die Geschichte im Bild, herausgegeben von H. Flachenecker, K. Kopiński und J. Tandecki, Toruń 2016, s. 27-33
  39. The Duels of Monarchs: the Issue of Ritual Communication from Antiquity to the Present Day, „Theatrum Historiae” 18 (2016), s. 9-24
  40. Pojedynki władców: zagadnienie komunikacji rytualnej, „Przegląd Nauk Historycznych” 15 (2016), nr 2
  41. Media społecznościowe jako źródło informacji bibliograficznej w naukach humanistycznych. Komunikat z badań, „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 54 (2016), nr 1 (107),  s. 55-66
  42. Architektura informacji jako problem badawczy informatologii, „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 54 (2016), nr 2 (108), s. 37-47 [druk 2017]
  43. Najmniej poczytne z książek autora bestsellerów – uwagi na marginesie badań nad „Turcykami” Stanisława Orzechowskiego [w:] Książka i technologie, red. D. Kuźmina, M. Ochmański, Warszawa 2016 [druk 2017], s. 25-39
  44. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” Innowacyjne usługi informacyjne (Warszawa, 15–16 maja 2017 r.), „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 55 (2017), nr 1, s. 181-185
  45. Kartografia wiedzy w usługach informacyjnych [w:] Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne, red. B. Sosińska-Kalata, P. Tafiłowski, Z. Wiorogórska, Warszawa 2018, s. 59-67 
  46. Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Potkowskim, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 11 (2017), s. 131-137
  47. The views of Erasmus of Rotterdam and his Polish followers on war against the Turks, “Art of the Orient” 6 (2017) [druk 2018], s. 129-137
  48. The 16th to the 18th century printed Turcica preserved in Polish collections, “Art of the Orient” 6 (2017) [druk 2018], s. 233-240 
  49. Wokół konstytucji Nihil novi, “Mówią Wieki” numer specjalny 1 (2018), s. 14-18 
  50. The Ottoman Threat in the Age of the Congress of Vienna [w:] Das Wiener Fürstentreffen von 1515. Beiträge zur Geschichte Der Habsburgisch-Jagiellonischen Doppelvermählung, herausg. B. Dybaś, I. Tringli, Budapest 2019, s. 105-123


   Recenzje:
   1. Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce, red. J. Kostecki, Warszawa 1999, "Przegląd Historyczny", 94 (2003), z. 1, s. 91-93 (dostępny również: http://ohistorii.blogspot.com/2013/01/z-dziejow-mecenatu-kulturalnego-w.html))
   2. J. S. Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2002, "Przegląd Historyczny", 94 (2003), z. 2, s. 216-218 (dostępny również: http://ohistorii.blogspot.com/2013/01/janusz-s-gruchaa-iucunda-familia.html
   3. J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, "Przegląd Historyczny", 94 (2003), z. 3, s. 357-359 (dostępny również: http://ohistorii.blogspot.com/2013/01/j-pirozynski-johannes-gutenberg-i.html)
   4. M. Janik, Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej, DiG, Warszawa 2003, "Przegląd Historyczny" 95 (2004), z. 4, s. 573-575 (dostępny również: http://ohistorii.blogspot.com/2013/01/m-janik-polskie-kalendarze.html)
   5. A. Odrzywolska-Kidawa, Biskup Piotr Tomicki (1464-1535). Kariera polityczna i kościelna, Warszawa, Semper 2004, "Przegląd Historyczny" 96 (2005), z. 4, s. 652-658 (dostępny również: http://ohistorii.blogspot.com/2013/01/a-odrzywolska-kidawa-biskup-piotr.html)
   6. Jacek Wiesiołowski, Jak poznańska burmistrzowa ze swą krawcową do Rzymu na jubileusz 1500 r. pielgrzymowała, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2010 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/02/staropolskie-kompendia-wiedzy-pod-red.html)
   7. Staropolskie kompendia wiedzy, pod red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki, DiG, Warszawa 2009 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/02/staropolskie-kompendia-wiedzy-pod-red.html)
   8. Heinz Schilling, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia-społeczeństwo-państwo, Neriton, Warszawa 2010 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/02/h-schilling-jednosc-i-roznorodnosc.html)
   9. Jean-Claude Carriere, Umberto Eco, Nie myśl, że książki znikną, W.A.B., Warszawa 2010 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/02/j-c-carriere-u-eco-nie-mysl-ze-ksiazki.html, także: "Folia Bibliologica" 53/54 (2011/2012) [wyd. 2013], s. 89-93)
   10. Od Anatolii po Syberię: świat turecki w oczach badaczy, pod red. Ewy Siemieniec-Gołaś i Jordanki Georgiewej-Okoń, WUJ, Kraków 2010 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/02/od-anatolii-po-syberie-swiat-turecki-w.html)
   11. Cezary K. Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X-XII wiek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/02/c-k-swiecki-kultura-pismienna-w-polsce.html)
   12. Zbysław Wojtkowiak, Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku i inne rewelacje w zbiorach rosyjskich i nie tylko, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010 (dostępny:http://ohistorii.blogspot.com/2013/03/z-wojtkowiak-odnaleziony-tekst-macieja.html)
   13. Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/03/a-warburg-narodziny-wenus-i-inne-szkice.html, także: "Folia Bibliologica" 53/54 (2011/2012) [wyd. 2013], s. 94-99)
   14. Natalie Zemon Davis, Powrót Martina Guerre'a, Zysk i S-ka, Poznań 2011 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/06/n-z-davis-powrot-martina-guerrea.html)
   15. Filip Kubiaczyk, Między wojną a dyplomacją : Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492-1516, Universitas, Kraków 2010 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/06/f-kubiaczyk-miedzy-wojna-dyplomacja.html)
   16. Adam Krawiec, Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce : studium z dziejów geografii kreacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/06/a-krawiec-ciekawosc-swiata-w.html)
   17. Anna Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/07/a-salina-polityka-ksiazat-mazowieckich.html)
   18. Dipesh Chakrabarty, Prowincjonalizacja Europy: myśl postkolonialna i różnica historyczna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/07/d-chakrabarty-prowincjonalizacja-europy.html)
   19. Anna Boczkowska, Sarkofag Władysława II Jagiełły i Donatello : Początki odrodzenia w Krakowie : Sztuka - polityka - humanizm, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/03/a-boczkowska-sarkofag-wadysawa-ii.html)
   20. Jane Hathaway, Arabowie pod panowaniem Osmanów 1516-1800, współpraca Karl K. Barbir, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/03/j-hathaway-arabowie-pod-panowaniem.html
   21. Stanford J. Shaw, Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, tom I: 1280-1808, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/04/s-j-shaw-historia-imperium-osmanskiego.html)
   22. Paweł Majewski, Pismo, tekst, literatura : praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/04/p-majewski-pismo-tekst-literatura.html)
   23. Stanford J. Shaw, Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, tom II: 1808-1975, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/05/s-j-shaw-historia-imperium-osmanskiego.html)
   24. Grégoire Chamayou, Podłe ciała : eksperymenty na ludziach w XVIII i XIX wieku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/04/g-chamayou-pode-ciaa-eksperymenty-na.html)
   25. Zbigniew Mikołejko, We władzy wisielca: z dziejów wyobraźni Zachodu, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/05/z-mikoejko-we-wadzy-wisielca-z-dziejow.html)
   26. Erik J. Zürcher, Turcja: od sułtanatu do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/05/e-j-zurcher-turcja-od-sutanatu-do.html)
   27. Dariusz Dolański, Trzy Cesarstwa: wiedza i wyobrażenia o Niemczech, Turcji i Rosji w Polsce XVIII wieku, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/05/d-dolanski-trzy-cesarstwa-wiedza-i.html)
   28. Dariusz Kołodziejczyk, Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego, Warszawa: DiG, 2013 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/05/d-koodziejczyk-zaproszenie-do.html, również „Przegląd Historyczny” nr 1/2014, s. 137-139)
   29. Ernst H. Kantorowicz, Dwa Ciała Króla: studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/08/e-h-kantorowicz-dwa-ciaa-krola-studium.html)
   30. Ludwik Stomma, A jeśli było inaczej… Antropologia historii, Wydawnictwo Sens, Poznań 2008 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/11/l-stomma-jesli-byo-inaczej.html)
   31. Robert K. Zawadzki, Wawrzyniec Korwin – życie i twórczość renesansowego humanisty (studium, tekst łaciński, komentarz i przekład), Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/12/r-k-zawadzki-wawrzyniec-korwin-zycie-i.html)
   32. Wojciech Świeboda, Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku : poganie, żydzi, muzułmanie, Societas Vistulana, Kraków 2013 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2013/12/w-swieboda-innowiercy-w-opiniach.html)
   33. Umberto Eco, Historia krain i miejsc legendarnych, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013 (dostępny: http://ohistorii.blogspot.com/2014/01/u-eco-historia-krain-i-miejsc.html)
   34. J. A. Wendt, Skarby kartografii http://ohistorii.blogspot.com/2013/11/j-wendt-skarby-kartografii.html
   35. Leszek Barszcz, Andrzej Krzycki : poeta dyplomata prymas, Oficyna TUM, Gniezno 2005 http://ohistorii.blogspot.com/2013/11/l-barszcz-andrzej-krzycki-poeta.html
   36. Kalendarze staropolskie, pod red. I. M. Dackiej-Górzyńskiej i J. Partyki, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013 http://ohistorii.blogspot.com/2014/01/kalendarze-staropolskie.html (także: „Folia Bibliologica” LV/LVI (2013/2014), s. 229-233)
   37. Świat Bizancjum, tom 3: Bizancjum i jego sąsiedzi 1204-1453, pod red. A. Laiou, C. Morrisson, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013 http://ohistorii.blogspot.com/2014/02/swiat-bizancjum-tom-3.html   
   38. Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013 http://ohistorii.blogspot.com/2014/02/b-iwanska-cieslik-biblioteka-kapituy.html  (także: „Folia Bibliologica” LV/LVI (2013/2014), s. 217-222)
   39. Jan Tyszkiewicz, Geografia historyczna : zarys problematyki, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014 http://ohistorii.blogspot.com/2014/03/j-tyszkiewicz-geografia-historyczna.html
   40. Rafał Ojrzyński, Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014 http://ohistorii.blogspot.com/2014/04/r-ojrzynski-obraz-polski-i-polakow-w.html  
   41. Dariusz Milewski, Mołdawia między Polską a Turcją : hospodar Miron Barnowski i jego polityka (1626-1629), Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2014 http://ohistorii.blogspot.com/2014/08/d-milewski-modawia-miedzy-polska-turcja.html
   42. Géza Perjés, Upadek średniowiecznego Królestwa Węgier: Mohacz 1526-Buda 1541, Napoleon V, Oświęcim 2014 http://ohistorii.blogspot.com/2014/10/g-perjes-upadek-sredniowiecznego.html 
   43. Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, Narodziny książki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 http://ohistorii.blogspot.com/2014/12/l-febvre-h-j-martin-narodziny-ksiazki.html (także: „Folia Bibliologica” LVII (2015), s. 127-132)
   44. Asa Briggs, Peter Burke, Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 http://ohistorii.blogspot.com/2015/01/a-briggs-p-burke-spoeczna-historia.html 
   45. Dobry podręcznik do dziejów Turcji, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie” 3/2014 [druk 2015], s. 134-144 
   46. Maristella Botticini, Zvi Eckstein, Garstka wybranych: jak edukacja ukształtowała dzieje Żydów 70-1492, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014 http://ohistorii.blogspot.com/2015/02/m-botticini-z-eckstein-garstka-wybranych.html 
   47. Krzysztof Baczkowski, Kongres wiedeński 1515 roku, Napoleon V, Oświęcim 2015 http://ohistorii.blogspot.com/2015/05/k-baczkowski-kongres-wiedenski-1515-roku.html 
   48. Jolanta Gwioździk, Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015 http://ohistorii.blogspot.com/2016/04/j-gwiozdzik-kultura-pisma-i-ksiazki-w.html 
   49. Humanistyka z widokiem na Uniwersytet, red. M. Cieliczko, E. Nowicka, J. Wolska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016 http://ohistorii.blogspot.com/2016/09/humanistyka-z-widokiem-na-uniwersytet.html
   50. Piotr Nowak, Hodowanie troglodytów : uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2014 http://ohistorii.blogspot.com/2016/09/p-nowak-hodowanie-troglodytow.html  
   Tłumaczenia:
   1. Tatiana Nikolova-Houston, Jak pokonałam przepaść technologiczną celem ratowania słowiańskich rękopisów, http://www.agad.archiwa.gov.pl/electro/nikolova.html (2002)
   2. Stuart D. Lee, Czy dyskretyzacja jest warta zachodu? [w:] Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003, s. 117-121 (dostępny również: http://www.archiwa.gov.pl/agad/electro/sdlee.html)
   3. Stephen Twigge, Ocena dokumentów elektronicznych [w:] Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003, s. 132-139
   4. William Stockting, Zastosowanie EAD w brytyjskim projekcie Access to Archives [w:] Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003, s. 47-58
   5. Hanno De Vries, Jasmijn Van Den Berg, Doświadczenia Holenderskich Archiwów Państwowych z EAD: pilotażowy projekt Kompanii Wschodnioindyjskiej i jego następcy [w:] Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003, s. 65-76
   6. Y. Lozowick, Mapy wiedzy i biblioteki [w:] Archiwa elektroniczne [Dokument elektroniczny], "Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny" 39 (2009), nr 3 (306), s. 86-91 (dostępny również: http://www.agad.archiwa.gov.pl/electro/Mapy_wiedzy_Yaacov_Lozowick.pdf)
   Publikacje dostępne online:
   1. Wstęp do archiwów elektronicznych http://www.archiwa.gov.pl/agad/electro/electro.html (2002)
   2. Basic web sites dedicated to EAD http://www.archiwa.gov.pl/agad/ead/websites.html; http://www.icimss.edu/delos/download/Tafilowski.rtf (2003)
   3. Kościół parafialny w Bolimowie http://ohistorii.blogspot.com/2015/02/koscio-parafialny-w-bolimowie.html (2003)
   4. Archiwa 3.0 - sieć wiedzy [w:] Archives 2.0 : Warsztaty Warszawa 26 listopada 2008 [Dokument elektroniczny], Lubań: Archnet : Naukowy Portal Archiwalny, 2009. - Tryb dostępu: http://adacta.archiwa.net/file/2009archives20/pdfy/Archiwa30_final.pdf
   5. [Red.] Tożsamość narracyjna czyli Kapuściński fiction [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2010. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2010/05/25/tozsamosc-narracyjna-czyli-kapuscinski-fiction/
   6. [Współaut.] M. Kuśnierz, Inwentarze Archiwum Głównego Akt Dawnych w Internecie [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2010. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2010/06/15/inwentarze-archiwum-glownego-akt-dawnych-w-internecie/
   7. Źródła historyczne w polskich bibliotekach cyfrowych [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2010. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2010/06/21/zrodla-historyczne-w-polskich-bibliotekach-cyfrowych/
   8. Nauki pomocnicze historii: polskie narzędzia online [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2010. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2010/06/30/nauki-pomocnicze-historii-polskie-narzedzia-online/
   9. Genealogia online [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2010. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2010/07/31/genealogia-online/
   10. Archiwa.net - Naukowy Portal Archiwalny [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2010. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2010/09/07/archiwa-net-naukowy-portal-archiwalny/
   11. Katalogi rękopisów średniowiecznych w zbiorach polskich [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2010. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2010/09/15/katalogi-rekopisow-sredniowiecznych-w-zbiorach-polskich/
   12. Centralne katalogi online bibliotek europejskich [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2010. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2010/09/30/centralne-katalogi-online-bibliotek-europejskich/
   13. Archiwa dla wszystkich! [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2010. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2010/10/28/archiwa-dla-wszystkich/
   14. Dostęp do zagranicznej literatury naukowej w Polsce [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2011. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2011/07/23/dostep-do-zagranicznej-literatury-naukowej-w-polsce/
   15. Koniec świata 2.0 [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2011. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2011/09/11/koniec-swiata-2-0/
   16. Koniec z książką [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2011. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2011/10/07/koniec-z-ksiazka/
   17. Projekt "Spuścizny" : elektroniczne publikacje ineditów [Dokument elektroniczny], Warszawa: Historia i Media, 2011. - Tryb dostępu: http://historiaimedia.org/2011/11/08/projekt-"spuscizny"-elektroniczne-publikacje-ineditow/
   18. Centralny katalog starych druków Biblioteki Narodowej w Warszawie - wywiad http://historia.org.pl/2012/02/11/centralny-katalog-starych-drukow-biblioteki-narodowej-w-warszawie-wywiad/
   19. Włoskie i łacińskie dokumenty kancelarii osmańskiej z lat 1489-1538 w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie http://ohistorii.blogspot.com/2013/12/woskie-i-acinskie-dokumenty-kancelarii.html
   20. Poglądy Erazma z Rotterdamu na wojnę z Turkami http://ohistorii.blogspot.com/2014/01/poglady-erazma-z-rotterdamu-na-wojne-z.html  
   21. Obrazy zainteresowań historyków polskich I połowy XIX wieku http://ohistorii.blogspot.com/2014/04/obrazy-zainteresowan-historykow.html 
   22. Relacje w środowisku medialnym v.2.0 http://ohistorii.blogspot.com/2014/12/relacje-w-srodowisku-medialnym-v20.html 
   23. Bibliografia katalogów inkunabułów i starych druków znajdujących się w zbiorach polskich oraz opracowań monograficznych poświęconych księgozbiorom historycznym https://ohistorii.blogspot.com/2018/01/bibliografia-katalogow-inkunabuow-i.html 
   24. Bibliografia historii drukarstwa w Polsce (XV-XVIII w.) http://ohistorii.blogspot.com/2015/01/bibliografia-historii-drukarstwa-w.html
   25. Bibliografia kapituł katedralnych i kolegiackich http://ohistorii.blogspot.com/2015/02/bibliografia-kapitu-katedralnych-i.html 
   26. Turcy osmańscy a sprawa polska http://ohistorii.blogspot.com/2015/03/turcy-osmanscy-sprawa-polska.html 
   Teksty w czasopismach uczelnianych:
   1. Druki XVI w. w Bibliotece Głównej SGH, "Gazeta SGH" nr 206 z 13 kwietnia 2005, s. 14-16
   2. Podsumowanie II Ogólnopolskiego Kongresu Studenckich Kół Naukowych Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, "Wiadomości Uniwersyteckie" październik 2011, s. 66-67
   3. Infobrokerzy z UMCS, "Wiadomości Uniwersyteckie" listopad 2012, nr 9/189, s. 54-55
   4. Krym, Eupatoria, "Wiadomości Uniwersyteckie" luty 2013, nr 2/192, s. 38-39
   5. Czarnogóra, „Wiadomości Uniwersyteckie” marzec 2013, nr 3/193, s. 33-34

   2 komentarze: