piątek, 6 grudnia 2013

R. K. Zawadzki, Wawrzyniec Korwin – życie i twórczość renesansowego humanisty


Wawrzyniec Korwin, humanista żyjący na przełomie XV i XVI wieku, był postacią niebanalną. Jak pisze jego biograf, „w dziele, które pozostawił, odnajdujemy właściwie wszystko – poezję i prozę, subtelną lirykę, przykłady epiki, próby sceniczne, zagadnienia geografii, astronomii i astrologii, kwestie religii i filozofii, problemy retoryki i poetyki, a nawet muzyki (…) Imponująca jest także wiedza Korwina o antycznych autorach greckich i rzymskich”. Co więcej, dr hab. Robert K. Zawadzki, profesor Akademii Jana Długosza w Częstochowie, literaturoznawca, kreśli jego portret nie tylko jako poety i humanisty, lecz także wybitnego pedagoga, wychowawcy młodzieży, autora nietuzinkowych, cieszących się dużym powodzeniem podręczników szkolnych oraz pomysłodawcy utworzenia uniwersytetu we Wrocławiu. Mimo to nie posiadał on do tej pory w naszej literaturze pełnego opracowania monograficznego. Dzieło Roberta Zawadzkiego wypełnia tę istotną lukę.


Corvinus przez kilka stuleci, aż do lat 70. XIX wieku, pozostawał zapomniany, co jego monografista tłumaczy dwoma względami. Przede wszystkim żył on i tworzył „na skrzyżowaniu epok literackich i kultur narodowych, pomiędzy średniowieczem a renesansem, pomiędzy Polską a Niemcami”, a po drugie jego twórczość pozostawała niedoceniona, gdyż zaliczano ją raczej do dzieł pedagogicznych, nie artystycznych, i stąd też przypisywano jej drugorzędne znaczenie.

Książka składa się faktycznie z czterech części: biograficznej (która kończy się na stronie 90), interpretacji twórczości Korwina (która łącznie z bibliografią kończy się na stronie 250) oraz edycji dzieł Wawrzyńca w łacińskim oryginale i w polskim tłumaczeniu. Opasłe to dzieło, bardzo starannie opracowane edytorsko, liczy łącznie prawie 900 stron. Mówiąc o tym trzeba docenić również ogrom pracy translatorskiej, włożonej w tłumaczenie dzieł Wawrzyńca.

Pierwsza część, biograficzna, jest mocno przesiąknięta elementami literaturoznawczymi, takimi jak teoria poezji czy analizy budowy wierszy. Konstrukcja pracy jest w znacznej mierze uwarunkowana bazą źródłową, jaką dysponował jej Autor. W wielu utworach humanisty znajdują się wątki autobiograficzne, które stają się źródłami do jego biografii, zresztą niejednokrotnie jedynymi, jakimi dziś dysponujemy, dlatego też mają one charakter materiału dla badacza tym cenniejszego. Zawadzki wykorzystuje je w doskonały sposób i snuje wokół nich wspaniałą narrację. Niezwykle cenne są te fragmenty pracy, w których jakiś fakt z biografii Corvinusa staje się dla Autora pretekstem do obszernego wykładu na temat poezji starożytnej i humanistycznej (np. w rozdziale „Sceny z życia studenta”, który poświęcony jest poezji miłosnej).

Książka o śląskim poecie jest drugą humanistyczną biografią pisaną przez literaturoznawcę, którą recenzuję w ostatnim czasie (zob. Leszek Barszcz, Andrzej Krzycki : poeta dyplomata prymas, Oficyna TUM, Gniezno 2005). Zaznaczyć jednak trzeba od razu, że są to dzieła nieporównywalne. Tekst poświęcony Krzyckiemu jest nieudany, biografia Korwina natomiast znakomita. Niemniej warto zwrócić uwagę na różnice warsztatowe pomiędzy historykami a historykami literatury piszącymi biografie. Dla zawodowych badaczy powinien to być fakt oczywisty, czasem jednak nawet oni nieco o nim zapominają, próbując oceniać prace powstałe na gruncie jednej dyscypliny przykładając do nich miary innej, a tego czynić nie należy. Warto o tym pamiętać.

Historyk napisałby tę książkę inaczej i czytając ją też pewnie może czasami się zżymać, ale podkreślam – nie świadczy to o jej brakach, tylko o tym, że reprezentujemy różne podejścia do przedmiotu badań, źródeł itd. Różnicę tę widać również w bibliografii, w której znajdujemy głównie opracowania z zakresu historii literatury, a jedynie sporadycznie z historii. I nawet wówczas, gdy Zawadzki pisze o zjawiskach historycznych w części biograficznej, cytuje częściej innych literaturoznawców niż historyków. Jest to do pewnego stopnia zrozumiałe, ale też wskazuje wyraźnie na znaczne zawężenie pola badawczego. Ponadto często odwołuje się do wydawnictw popularnych, a nawet strony internetowej miasta Środa Śląska i opublikowanego tam rysu historycznego miasta, co w pracy naukowej już nieco trudniej obronić.

W bibliografii można wskazać liczne i często zaskakujące braki (np. na stronie 26 omawiając literaturę dotyczącą historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Autor pomija Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, t. I, Kraków 1964). Często też cytuje jedynie literaturę starszą, przedwojenną i pochodzącą z lat 50.-60. XX wieku, podczas gdy tematyka doczekała się już aktualniejszych opracowań. Najnowsza znana mu praca o historii UJ (a konkretnie o nauczaniu filozofii tamże) pochodzi z 1964 roku. Podobne braki można wskazać również w zakresie bibliologii historycznej. Całkiem pokaźnie natomiast prezentuje się niemieckojęzyczna bibliografia do tematu historii geografii, choć i tu można byłoby zaproponować pewne uzupełnienia (np. M. Herkenhoff, Die Darstellung außereuropäischer Welten in Drucken deutscher Offizinen des 15. Jahrhunderts, Berlin 1996, który na stronach 125-133 omawia Cosmographię Korwina).

I druga uwaga: na stronie 10 w przypisie 7 czytamy, iż „w literaturze przedmiotu podkreśla się wielokrotnie, że Śląsk, mimo iż znajdował się poza granicami Polski, stanowił teren etnicznie polski”. Robert Zawadzki cytuje tutaj trzy prace odpowiednio z 1936, 1948 i 1977 roku, przy czym nie odwołuje się do żadnego opracowania poświęconego stricte historii Śląska, jak choćby tomu pod takim tytułem pod redakcją Marka Czaplińskiego (Wrocław 2007) czy fundamentalnej, publikowanej w latach 1961-1976 przez Ossolineum i PAN, trzytomowej (w siedmiu woluminach) Historii Śląska do roku 1890. Natomiast samo sformułowanie o etnicznej polskości Śląska w średniowieczu jest dość podejrzane (por. M. Cetwiński, Historia i polityka : teoria i praktyka mediewistyki na przykładzie badań dziejów Śląska, Kraków 2008).

Na temat Cosmographii, opus magnum Ślązaka, to R. K. Zawadzki pisze, iż dzieło to „oparte niemal całkowicie na autorach starożytnych, wydać się może anachroniczne, przestarzałe już w chwili swego powstania, nieoryginalne, niewnoszące niczego nowego do tej dyscypliny wiedzy”. Podkreśla jednak, iż było to dzieło pionierskie, niemające poprzedników, a Korwin dopiero torował nim drogę rozwoju geografii w Polsce (choć studia geograficzne miały w Krakowie już pewną tradycję). Wydaje się przy tym, iż próbuje trochę za bardzo na siłę przyszywać Korwina do Polski i polskości. Cosmographia ukazała się drukiem najpierw w Bazylei (ok. 1496), dopiero sześć lat później, łącznie z innymi jego utworami, w Krakowie. Nie można więc ani przykładać do tego dzieła współczesnej miary naukowości, całkowicie dezawuując jego wartość (do tego musiałby prowadzić taki zabieg; tego też Autor, słusznie, nie czyni), ani też przeceniać jego znaczenia, szczególnie dorabiając mu kontekst nacjonalistyczny. Zupełnie ahistoryczny charakter ma następujące stwierdzenie: „jak gdyby poczuwając się do przynależności do polskiego narodu” i pojawiająca się kilka linijek niżej „narodowa perspektywa” (s. 136). Wawrzyniec niewątpliwie, po studiach w Krakowie, czuł łączność z Polską i rozwijającą się tu kulturą, ale nie można jeszcze w tym wypadku mówić o jakimś patriotycznym poczuciu narodowym.

 Robert Zawadzki zatem na polu historii nie czuje się zbyt swobodnie, zmienia się to jednak, gdy przechodzi do rozważań literaturoznawczych. Część historyczna, biograficzna nie jest bowiem zasadniczą częścią dzieła. Materii historycznej jest tu niewiele i stanowi tylko wstęp do właściwej części pracy. Dopiero analiza utworów Wawrzyńca pozwala Robertowi Zawadzkiemu rozwinąć skrzydła i porwać czytelnika, wprowadzając go w świat humanistycznego poety. Autor śledzi wpływ poetów antycznych na twórczość Korwina, imponując błyskotliwą znajomością także twórczości tych pierwszych. Dokładnie bada pojawiające się w jego pismach inspiracje, zapożyczenia i przejątki z dzieł średniowiecznych i humanistycznych. Twórczość Korwina osadzona została w szerokim kontekście historii i teorii literatury antycznej i renesansowej. I tu Robert Zawadzki dokonuje zabiegu odwrotnego niż w rozdziale pierwszym: tym razem, analizując twórczość Wawrzyńca, snuje dociekania biograficzne dotyczące jego wykształcenia i formacji intelektualnej.

Olbrzymią wartością dzieła jest edycja utworów Wawrzyńca Korwina, choć Autorowi, jak sam pisze, nie do wszystkich udało się dotrzeć. Twórczość Ślązaka, który był nie tylko poetą, ale też uczonym humanistą, jest bogata. Był on autorem Cosmographii (1496), która była „pełnym dziełem geograficznym, które choć było nieoryginalne i niesamodzielne, to jednak spełniało najistotniejsze kryteria traktatu naukowego opisującego Ziemię”. Drugim jego ważnym dziełem była Carminum structura (1496), czyli podręcznik poetyki, następnie podręczniki do nauki łaciny (Latinum ydeoma, 1500, będące zarazem barwnym obrazem realiów szkoły wrocławskiej, której Korwin był rektorem) oraz stylistyki (Hortulus elegantiarum, 1503), a wreszcie filozoficzno-religijny Dialogus de Mentis saluberrima persuasione (1516). Oprócz tego spod jego pióra wyszedł jeszcze szereg drobniejszych utworów lirycznych, listów i poetyckich przedmów. W dziele Zawadzkiego znajdziemy, jak już wspomniano, omówienie, przekład oraz edycję pięciu najważniejszych dzieł Korwina.

Historyk, który sięgnie po tę książkę spodziewając się klasycznej biografii śląskiego humanisty, może być zaskoczony, choć po uważnej lekturze całości pracy nie będzie rozczarowany. Otrzymujemy bowiem obszerne dzieło, którego tematem jest humanistyczna uczoność i erudycja, starożytna i wzorowana na niej, czerpiąca z jej wzorców renesansowa poezja, a w mniejszym stopniu biografia jednego z jej twórców i fakty z jego życia. Taka prezentacja tematu wynika, jak zaznaczyłem, z niedoboru źródeł oraz z wyboru metodologii naukowej. Ciekawe są analizy i hipotezy budowane przez Autora na podstawie tych źródeł, którymi dysponujemy (czyli przede wszystkim utworów pisanych przez jego bohatera). Jest to pozycja, którą w swoim księgozbiorze powinien mieć każdy historyk wczesnej nowożytności oraz historyk literatury.

Robert K. Zawadzki, Wawrzyniec Korwin – życie i twórczość renesansowego humanisty (studium, tekst łaciński, komentarz i przekład), Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013Brak komentarzy:

Prześlij komentarz