poniedziałek, 12 stycznia 2015

Bibliografia historii drukarstwa w Polsce (XV-XVIII w.)

1.    400 lat drukarstwa toruńskiego : katalog wystawy w Toruniu, Toruń 1968
2.    [400-lecie drukarstwa na Warmii : referaty], „Studia Warmińskie” 27 (1990), s. 173-217
3.    Bałaban M., Drukarstwo żydowskie w Polsce w XVI w. [w:] Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 8 i 9 czerwca 1930, Kraków 1931
4.    Bandtkie J.S., Historya drukarn w Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem jako i w kraiach zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły, Warszawa 1974 (reprint)
5.    Bednarski S., Materiały do historii o drukarniach w Polsce, a mianowicie o drukarniach lwowskich i prowincjonalnych, Lwów 1888
6.    Bendowska M., Doktór J., Świat ukryty w księgach : stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa 2011
7.    Bernacki L., Pierwsza książka polska: studyum bibliograficzne z 86 podobiznami, Lwów 1918
8.    Bibliografia starych druków lubelskich, red. I. Dziok-Strelnik, Lublin 1997
9.    Bibljografja polskich druków lwowskich XVI-XVIII wieku, wstęp R. Kotula, Lwów 1928
10.    Bielska K., Bibliografia starych druków kaliskich, Warszawa-Poznań 1980
11.    Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005
12.    Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987
13.    Birkenmajer A., Katalog wystawy rękopisów i druków polsko-węgierskich XV i XVI wieku, Kraków 1928
14.    Birkenmajer A., Katalog wystawy rękopisów i druków przyrodniczo-lekarskich XIII- XVI wieku, Kraków 1928
15.    Birkenmajer A., Korektowe arkusze druków Szwajpolta Fiola [w:] Procès-verbaux et memoires du Congrès International des Bibliothécaires et des Amis du Livre tenu à Prague du 28 juin au 3 juillet 1926, T. 2, 1928
16.    Błońska M., Próba nowego spojrzenia na dzieje krakowskiej oficyny drukarskiej Szwajpolta Fiola (około 1483-1491), „Rocznik Biblioteki Narodowej” 4 (1968), s. 51-62
17.    Bogusławska J., Dzieje Drukarni prymasowskiej w Łowiczu i jej produkcja (1761-1836), „Roczniki Biblioteczne” 9 (1965), z. 3-4 s. [225-]271
18.    Borecki M., Kształtowanie się normy językowej w drukach polskich XVI wieku (na przykładzie oboczności typu pirwszy // pierwszy), Wrocław 1974
19.    Braziūniene A., Martynas Mažvydas i początki słowa drukowanego na Litwie, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia” 4 (2000), s. 47-60
20.    Buchwald-Pelcowa P., Cenzura w dawnej Polsce : między prasą drukarską a stosem, Warszawa1997
21.    Buchwald-Pelcowa P., Godzisław Baszko i "Anecdota" czyli edytorskie nieporozumienia dwóch Józefów, Jabłonowskiego i Załuskiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae” 20/21 (2002/2003), s. 41-51
22.    Buchwald-Pelcowa P., Historia literatury i historia książki : studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII, Kraków 2005
23.    Buchwald-Pelcowa P., Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI XVIII wieku. Bibliografia, Wrocław 1981
24.    Buchwald-Pelcowa P., Kazimierz Krzysztof Kłokocki i drukarnia w Słucku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 12 (1967), s. 133-172
25.    Buchwald-Pelcowa P., "Ku pożytkowi i wygodzie publicznej" : drukarnie w Rzeczypospolitej za panowania Wettinów, „Barok” 1998, nr 1, s. 87-105
26.    Buchwald-Pelcowa P., Nieznane pierwsze wydanie "Pieśni trzech" Jana Kochanowskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XVI. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, 100 (1979)
27.    Buchwald-Pelcowa P., Z dziejów druku kancjonałów litewskich i cenzury kościelnej w XVII wieku, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 4 (1968)
28.    Buła J., Unglerowska edycja polskiego prognostyku astrologicznego na rok 1531 Mikołaja z Szadka, odnaleziona w zbiorach Biblioteki Czartoryskich, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1997, nr 1/2, s. 41-45
29.    Bułhak H., Miscellanea bibliographica, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 31 (1981), z.1/2, s. 51-56
30.    Bułhak H., Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Hieronim Wietor, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 34-35 (1984-1985)
31.    Bułhak H., Miscellanea bibliographica : druki krakowskie XVI w. : Florian Ungler, Hieronim Wietor, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1999, nr 1/2, s. 127-135
32.    Bułhak H., Miscellanea bibliographica : druki krakowskie XVI w. : Wolfgang Lern, Jan Haller, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1997, nr 1/2, s. 31-39
33.    Bułhak H., Miscellanea bibliographica : druki krakowskie XVI w. : Florian Ungler, Maciej Szarfenberg, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1998, nr 1/2, s. 5-11
34.    Bułhak H., Miscellanea bibliographica : druki krakowskie. Kasper Hochfeder. Jan Haller. Florian Ungler, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej“ 1996, nr 1/2, s. 37-45
35.    Bułhak H., Miscellanea bibliographica : druki krakowskie XVI w. Jan Haller Cz. 2, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej“ 1995, nr 1/2, s. 43-45
36.    Bułhak H., W sprawie krakowskich wydań „Żywota Ezopa Fryga” w języku polskim z ok. 1522 roku, „Roczniki Biblioteczne” 46 (2002), s. 47-55
37.    Burbianka M., Adam Dyon i Kasper Lybisch - wrocławscy drukarze reformacyjni, „Roczniki Biblioteczne” 5 (1961), z. 1-4
38.    Burbianka M., Andrzej Winkler drukarz wrocławski XVI w., „Roczniki Biblioteczne” 4 (1960), s. 329-445
39.    Burbianka M., Drukarnia Konrada Baumgarta we Wrocławiu, „Roczniki Biblioteczne” 14 (1970), s. 53-96
40.    Burbianka M., Produkcja typograficzna Scharffenbergów we Wrocławiu, Wrocław 1968
41.    Burbianka M., Z dziejów drukarstwa śląskiego w XVII wieku : Baumannowie i ich spadkobiercy, Wrocław 1977
42.    Chachaj M., Zagadka miejsca druku „Biblii Nieświeskiej”, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2000/2001, nr 1/2, s. 69-76
43.    Chlebowski B., Najdawniejsze kancyonały protestanckie, „Pamiętnik Literacki” 4 (1905)
44.    Chojnacki W., Bibliografia polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Północnych 1530-1939, Warszawa 1966
45.    Chojnacki W., Bibliografia rozporządzeń pruskich wydanych w języku polskim, Warszawa 2001
46.    Chojnacki W., Polskie kancjonały na Śląsku w XVII-XX wieku, Wrocław 1958
47.    Chojnacki W., Wydawnictwa polskie i ich drukarnie w Elblągu (w. 17-19), „Rocznik Elbląski” 3 (1966)
48.    Chojnacki W., Z dziejów drukarstwa polskiego w Królewcu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1997, nr 3, s. 340-349
49.    Ciepłowski S., Polskie mszały podróżne XVI wieku, „Roczniki Biblioteczne” 20 (1976), z. 1-2
50.    Citko L., O najstarszych podlaskich drukach cyrylickich, „Studia Wschodniosłowiańskie” 13 (2013), s. 19-30
51.    Cubrzyńska-Leonarczyk M., Katalog druków supraskich, Warszawa 1996
52.    Cubrzyńska-Leonarczyk M., Oficyna supraska 1695-1803, Warszawa 1993
53.    Cubrzyńska-Leonarczyk M., Sztuka typograficzna dawnej Warszawy : katalog wystawy w salach Pałacu Tyszkiewiczów Warszawa, 9 X - 25 XI 1978, Warszawa 1978
54.    Czarna sztuka : 300 lat drukarstwa w Jeleniej Górze : wystawa starodruków w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2009
55.    Czarnowska M., Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965, Warszawa 1967
56.    Czerniatowicz J., The beginning of Greek printing in Poland, [s.l. : s.n., 1971]
57.    Czerwień H., Drukarnia paulinów w Częstochowie w latach 1730-1863, Bytom 1998
58.    Czerwień H., Druki Jasnogórskiej Oficyny w latach 1693-1863, Tuchów 2006
59.    Dawna książka i kultura : materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975
60.    Dąbrowski M., Książka polska wczoraj i dziś : wystawa w pięćsetlecie narodzin sztuki drukarskiej w Polsce, Warszawa 6 maja - 2 czerwca 1974 roku : przewodnik, Warszawa 1974
61.    Dobrzyniecka J., Drukarnie Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674-1783, Kraków 1975
62.    Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.1 cz.1 Małopolska wiek XV-XVI. - Wrocław, 1983
63.    Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.1 cz.2 Małopolska wiek XVII-XVIII. - Kraków, 2000
64.    Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.3 cz.1 Wielkopolska. - Wrocław, 1977
65.    Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.3 cz.2 Mazowsze z Podlasiem. - Warszawa, 2001
66.    Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 4 Pomorze. - Wrocław, 1962
67.    Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 5 Wielkie Księstwo Litewskie. - Wrocław, 1959
68.    Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 6 Małopolska - ziemie ruskie. - Wrocław, 1960
69.    Dubowik H., Dzieje drukarstwa na przykładzie starodruków Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1967
70.    Dufour P., O urządzeniu drukarń krajowych : memoriały na sejmy z lat 1784 i 1789, Wrocław 1974
71.    Dużyk J., W oficynach drukarskich Krakowa XVI wieku, Warszawa 1971
72.    Dyl J., Katalog druków teologicznych wytłoczonych w oficynach polskich w latach ok. 1475-1550, „ABMK” 76 (2001), s. 7-99
73.    Dyl J., Książki teologiczne polskich drukarń XV i XVI wieku, „ABMK” 69 (1998), s. 101-170
74.    Dyl J., Najstarsze wydrukowane w Polsce katolickie księgi liturgiczne, „Roczniki Teologiczne” 2002, z. 4, s. 17-50
75.    Dyl J., Pierwsze krakowskie drukowane dzieła teologiczne obcych i rodzimych polemistów antyprotestanckich, „Roczniki Teologiczne” 2001, z. 4, s. 67-95
76.    Dyl J., Siedemnastowieczne drukarnie wielkopolskie na rzecz książki religijnej, „Roczniki Teologiczne” 2003, z. 4, s. 25-57
77.    Dziok-Strelnik I., Bibliografia starych druków lubelskich, Lublin 1997
78.    Eisenstein E., The printing press as an agent of change : communications and cultural transformations in early-modern Europe, Cambridge 1979
79.    Eisenstein E., The printing revolution in early modern Europe, Cambridge  1993
80.    Eisenstein E., Rewolucja Gutenberga, Warszawa 2004
81.    Estreicher K., Jan Guttenberg : 1397-1468, Warszawa 1934
82.    Febvre L., Martin H.-J., Narodziny książki, Warszawa 2014
83.    Gach D.P., Szkoły i drukarnie zakonne na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XVIII-XIX wieku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, z. 2, s. 105-125
84.    Getka J., Drukarnia bazylianów w Poczajowie (XVIII w.) : pomost międzykulturowy, ośrodek krzewienia kultury rodzimej, „Studia Ucrainica Varsoviensia” 2 (2014), s. 221-233
85.    Getka J., Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek), Warszawa 2013
86.    Golka B., Z dziejów drukarstwa prasowego w Polsce, Warszawa 1978
87.    Gondek E., Zawód drukarza i technologia druku w bibliologii i poza jej zakresem [w:] Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii : studia i szkice, Katowice 2015
88.    Górska B., Krzysztof Plantin i Officina Plantiniana, Wrocław 1989
89.    Gulińska G., Warda K., Z dziejów drukarstwa opatowskiego, „Kieleckie Studia Bibliologiczne” 3 (1998), s. 59-84
90.    Hałaciński K., Piekarski K., Sygnety drukarzy, księgarzy i nakładców, z. 1-3. Kraków 1926-1929
91.    Heintsch K., Fragment druku Świętopełka Fiola w bibliotece Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu (odb.: "Ze skarbca kultury", z. 2(5), 1953)
92.    Hoffmann J.D., De Typographiis earumque initiis et incrementis in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae, cum variis observationibus rem et litterariam et typographicam utriusque gentis aliqua ex parte illustrantibus, Bruxelles 1983
93.    Iljaszewicz T., Drukarnia domu Mamoniczów w Wilnie (1575-1622), Wilno 1938
94.    Imańska I., Druki z polskim adresem wydawniczym na niemieckich targach książki w czasach saskich, „Roczniki Biblioteczne” 43 (1999), s. 3-15
95.    Janów J., Kilka komunikatów z piśmiennictwa staropolskiego i ruskiego : pierwsza książka polska wyszła z tłoczni Kaspra Hochfedera, nie zaś Unglera, Kraków 1952
96.    Jańczuk L., Pierwszy białoruski przekład Biblii. „Bliżej Biblii” 3 (2002), s. 16-17
97.    Jaroszewicz-Pieresławcew Z., Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 2003
98.    Jaroszewicz-Pieresławcew Z., Starowiercy w Polsce i ich księgi, Olsztyn 1995
99.    Jarzębowski L., Druki toruńskie XVI wieku, Warszawa 1969
100.    Jazdon A., Najstarsze drukowane kalendarze poznańskie, „Kronika Miasta Poznania” 2000 , nr 4 , s. 205-220
101.    Jocher A., Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie, t. 1-3, Wilno 1840–1857
102.    Juda M., Fraktura druków polskich XVI-XVIII wieku, „Res Historica” 13 (2002), s. 125-135
103.    Juda M., Karta tytułowa staropolskiej książki drukowanej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 46 (2002), s. 67-78
104.    Juda M., Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku, Lublin 2001
105.    Juda M., Privilegia typographica polonorum : polskie przywileje drukarskie 1493-1793, Lublin 2010
106.    Juda M., Przywileje drukarskie w Polsce, Lublin 1992
107.    Judkowiak B., Z dziejów drukarni nieświeskiej w XVIII wieku, „Lituano-Slavica Posnaniensia” 6 (1994), s. 121-130
108.    Karkucińska W., Katalog drukarni jezuitów poznańskich według Centralnego Katalogu Druków Wielkopolskich, „Kronika Miasta Poznania” 1997, nr 4, s. 159-203
109.    Kawecka-Gryczowa A., Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia, Wrocław 1974
110.    Kawecka-Gryczowa A., Drukarstwo polskie w dobie Odrodzenia, Warszawa 1954
111.    Kawecka-Gryczowa A., Dzieje ”Drukarni Latającej“ : działalność i wędrówki, Warszawa 1971
112.    Kawecka-Gryczowa A., Le livre et la Réforme en Pologne, [Nadb.:] La Réforme et le livre : l'Europe de l'imprimé (1517-v. 1570), Paris 1990
113.    Kawecka-Gryczowa A., Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia, Warszawa 1954
114.    Kawecka-Gryczowa A., Wśród podręczników szkolnych : przyczynek do bibliografii tłoczni ariańskich w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 33 (1988)
115.    Kawecka-Gryczowa A., Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu : studia i materiały, Wrocław 1975
116.    Karkucińska W., Katalog drukarni jezuitów poznańskich (odb. z: „Kronika miasta Poznania” (1997) nr 4, s. 159-203)
117.    Kempa T., Akademia i Drukarnia Ostrogska, Biały Dunajec 2006
118.    Kiliańczyk-Zięba J., Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku. Źródła ikonograficzne i treści ideowe, Kraków 2015
119.    Kochanowski J.K., Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784) skreślił oraz wykazem druków zamojskich opatrzył J. K. Kochanowski, Kraków 1899-1900
120.    Korotajowa K., Oficyna Braniewska : 1589-1773, Olsztyn 1964
121.    Kracik J., Nieznani impresorowie…, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 32 (1983) ½, s. 53-66
122.    Krauze-Karpińska J., Dawne oficyny drukarskie pod zarządem kobiet, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 57, nr 3/4 (2012), s. 155-165
123.    Krzak-Weiss K. Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku, Poznań 2006
124.    Książki, prasa i biblioteki w Kołobrzegu, oprac. i red. Halina Filip, Kołobrzeg 2007
125.    Kwiatkowski W., 325 lat drukarstwa kaliskiego, Kalisz 1928
126.    Lam S., Le livre polonais au XV et XVI siécle, Varsovie 1923
127.    Lelewel J., Bibliograficznych ksiąg dwoje, t. I-II, Wilno 1826
128.    Lewański J., W poszukiwaniu pierwszej edycji „Historyi o Barnabaszu”, „Pamiętnik Literacki”, 48 (1957), z. 4
129.    Lewicka-Kamińska A., Mszały krakowskie z przełomu XV i XVI wieku. (Czy Jerzy Stuchs drukował w Krakowie?). Artykuł dyskusyjny, „Biuletyn Biblioteki Jagielloń¬skiej” 23 (1973), nr 1/2
130.    Lewicka-Kamińska A., Zagadka drukarza kazań papieża Leona I (tzw. Typographus Leonis I Papae: Sermones), „Roczniki Biblioteczne” 20 (1976), z. 3-4
131.    Liedtke A., Biblja Gutenberga w Pelplinie, Toruń 1936
132.    Liedtke A., Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga, Pelplin 1988 (III wyd.)
133.    Liedtke A., Zestawienie rubryk pelplińskiej Biblii Gutenberga, Pelplin 1937
134.    Łaskarzewska H., Cztery wieki drukarstwa kaliskiego, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003, nr 4, s. 40-42
135.    Łosowska A., Druki oficyn przemyskich w Bibliotece UMCS (ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu), "Rocznik Przemyski" t. 48, 2012, z. 3 (Literatura i Język), s. 285-302
136.    Materiały do historii drukarstwa i księgarstwa w Polsce, wyd. A. Benis, „Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce” 7 (1892)
137.    Malicki M., Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616-1651. Cz. 1, Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616-1651, Kraków 2010
138.    Mendykowa A., Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, Wrocław 1975
139.    Misiuk A., Franciszek Skaryna - pierwszy białoruski drukarz, oświeceniowiec, pisarz, praca magisterska, Uniwersytet w Białymstoku
140.    Mocarski Z., Toruń w historii drukarstwa, Toruń 1979
141.    Muszkowski J., Jan Gutenberg i wynalezienie sztuki drukarskiej, [Warszawa] 1948
142.    Muszyński J., Ze studiów nad renesansowym drzeworytem książkowym w Poznaniu w XVI wieku, Poznań 1970
143.    Myk S., Drukarnia Akademii Zamojskiej - jej dzieje i wydawnictwa : przy obchodzie czterechsetlecia Akademii Zamojskiej, która to była powodem jej zaistnienia księgi zebrane w zbiorach Muzeum pokazane na wystawie, Zamość 1994
144.    Myk S., Zamojska oficyna akademicka w świetle nowych źródeł [w:] Akademia Zamojska i jej tradycje, referaty przygotowane na sesję naukową zorganizowaną dla upamiętnienia 400 rocznicy utworzenia przez Jana Zamoyskiego Akademii Zamojskiej, 27-28 maja 1994 w Zamościu, jubileusz 400-lecia Akademii Zamojskiej 1594-1994, red. nauk. i przedm. B. Szyszka, Zamość 1994
145.    Myk S., Zaopatrzenie drukarni Akademii Zamojskiej w papier, „Archeion” 87 (1990)
146.    Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej : materiały z sesji Kraków 7-10 XI 1991, red. J. Rusek, W. Witkowski, A. Naumanow, Kraków 1993
147.    Nowak Z., Andrzej Hünefeld jako nakładca i drukarz Biblii Gdańskiej z 1632 roku, „Libri Gedanenses. Rocznik Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk” 1 (1968), s. 35-54
148.    Nowak Z., Konrad Baumgart i początki sztuki drukarskiej w Gdańsku w XV wieku, Gdańsk 1998
149.    Nowak Z., Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem : szkice z dziejów i kultury książki w Prusach Królewskich od XV do XVIII wieku, Gdańsk 2008
150.    Nowak Z., Początki sztuki drukarskiej na Pomorzu w XV wieku, Gdańsk 1976
151.    Osiewicz M., "Deszcza" czy "deszczu"? : kilka uwag o pewnym "wypadku" zecerskim i o płynącej z niego nauce, „Język Polski” R. 93, z. 4 (2013), s. 299-309
152.    Ossowski K., Ruch wydawniczy i drukarstwo warszawskie w czasach powstania kościuszkowskiego, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 15 (1979) [druk: 1983], s. 29-77
153.    Pachoński J., Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy 1750-1815, Kraków 1962
154.    Pawlik K., Wokół początków drukarstwa w Nysie, „Roczniki Biblioteczne” 44 (2000), s. 27-32
155.    Piekarski K., Czy naprawdę niedoszły druk Unglera?, „Przewodnik Bibliograficzny” 7 (1926)
156.    Piekarski K., Katalog księgarski drukarza augsburskiego Jana Baemlera z r. około 1486, „Exlibris” 4 (1922)
157.    Piekarski K., Krakowska pana Stuchsowa peregrynacja w legendę obrócona, „Silva Rerum” 3 (1927), zesz. 819
158.    Piekarski K., Książka w Polsce XV i XVI wieku, „Kultura staropolska” 1931, s. 350-382
159.    Piekarski K., Nagana polskiego drukarstwa, Kraków 1929
160.    Piekarski K., Nieznane druki reformacyjne z XVI w., „Reformacja w Polsce” 3 (1924), nr 9-10
161.    Piekarski K., Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510-1516 : chronologja druków i zasobu typograficznego, Kra¬ków 1926
162.    Pietrasiewicz T., Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie, Lublin 2014
163.    Pietrzkiewicz D., Książki z warszawskiej drukarni Księży Misjonarzy w ogłoszeniach prasowych (1780-1792), „Analecta” 2003, z. 1/2, s. 203-234
164.    Pietrzkiewicz D., O tym jak mieszczanie uprawiali drukarstwo w Warszawie, „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 5, s. 13-17
165.    Pietrzkiewicz I., Epistola Martini Lutheri ad Henricum VIII w edycji Hieronima Wietora, „ABMK” 76 (2001), s. 229-237
166.    Pilarczyk K., Judaika polskie z XVI-XVIII wieku, materiały do bibliografii. Cz.1 Druki w językach nie-żydowskich, Kraków 1995
167.    Pilarczyk K., Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce z bibliografią polono-judaików w językach żydowskich (XVI-XVIII wiek), Kraków 2004
168.    Pilarczyk K., Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczypospolitej : z dziejów przekazu religijnego w judaizmie, Kraków 1998
169.    Pirożyński J., Biblia Gutenberga i jej polskie faksymile, Pelplin 2004
170.    Pirożyński J., Dwa rzadkie polonika cyrylickie ze zbiorów Biblioteki Księcia Augusta w Wolfenbüttel, „Roczniki Biblioteczne” 46 (2002), s. 57-62
171.    Pirożyński J., Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002
172.    Pirożyński J., Nielegalne XVII-wieczne edycje "Psałterza Dawidowego" Jana Kochanowskiego i "Eneidy" w przekładzie Andrzeja Kochanowskiego (tzw. poddruki), „Bibuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2 (1964)
173.    Pirożyński J., O poznańskim drukarzu Piotrze Sextilisie z Obrzycka i o polskich elementarzach XVI w., „Studia Historyczne” 28 (1985), z. 1 (108), s. 3-14
174.    Pirożyński J., Baďurová A., Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV-XVI wieku ref. : próba porównania, „Roczniki Biblioteczne” 44 (2000), s. 3-25
175.    Pirożyński J., Bułhak H., Ponownie o Szwajpolcie Fiolu oraz o innych pionierach drukarstwa cyrylickiego w XVI-XVI w. Uwagi na marginesie nowej pracy E.L. Niemirowskiego, „Roczniki Biblioteczne” 41 (1997), z. 1-2, s. 13-28
176.    Pirożyński J., Serocki T., Tondel J., Biblia Gutenberga i jej polskie faksymile, Pelplin 2004
177.    Polkowski I., Jeszcze o pierwszej drukowanej książce polskiej, Baltazara Opecia Żywot Chrystusa Pana, Warszawa 1882
178.    Polkowski I., Nieznany druk krakowski z XV wieku : dzieło Franciszka de Platea Libri restitutionum usurarum et excommunicationum, Kraków 1880
179.    Polonia typographica saeculi sedecimi : zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Z. 1, Kasper Hochfeder, Kraków 1503-1505. Wrocław 1968. Z. 2, Jan Heller 1505-1525. Kraków 1963. Z. 3, Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510-1516. Wrocław 1959. Z. 4, Jan Heller (Kraków) 1505-1525. Kraków 1962. Z. 5, Druga drukarnia Floriana Unglera 1521-1536. Wrocław 1964. Z. 6, Druga drukarnia Floriana Unglera 1521-1536. Wrocław 1966. Z 7, Druga drukarnia Floriana Unglera 1521–1536. Wrocław 1970. Z. 8, Aleksander Augezdecki : Królewiec - Szamotuły 1549-1561. Wrocław 1972. Z. 9, Maciej Wirzbięta, Kraków 1555/7-1605. Wrocław [etc.] 1974. Z. 10, Maciej Wirzbięta, Kraków 1555/7-1605. Wrocław 1975. Z. 11, Maciej i Paweł Wirzbiętowie, Kraków 1555/7-1609. Z. 12, Maciej Szarfenberg, Kraków 1527-1547. Wrocław [etc.] 1981
180.    Polski Słownik Biograficzny, passim, biogramy drukarzy
181.    Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2004
182.    Prus K., O pierwszych polskich drukarzach i wydawcach na Śląsku Górnem to i owo, Katowice 1987
183.    Przywecka-Samecka M., Drukarstwo muzyczne w Polsce do końca XVIII w., Kraków 1969
184.    Przywecka-Samecka M., Dzieje drukarstwa muzycznego w Polsce, Wrocław 1993
185.    Ptaszycki S., Iwan Fedorowicz, drukarz ruski we Lwowie, z końca XVI wieku :  ustęp z dziejów drukarstwa w Polsce, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. 11, Kraków 1884
186.    Ptaśnik J., Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum, Lwów 1922 (reprint 1979)
187.    „Roczniki Biblioteczne” 29 (1985), z. 1-2 (wiele artykułów)
188.    Rokosz M., Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów, Wrocław 1982
189.    Rolle A.J., Drukarnia i sztycharnia w Berdyczowie, Kraków 1872
190.    Rospond S., Druki mazurskie XVI w., Olsztyn 1948
191.    Różycki E., Z dziejów książki we Lwowie w XVII wieku, Katowice 1991
192.    Rudnicka J., Bibliografia katalogów księgarskich wydanych w Polsce do końca wieku XVIII, Warszawa 1975
193.    Ruppel A., Stanislaus Polonus : polski drukarz i wydawca wczesnej doby w Hiszpanii ; wyd. pol. rozsz. oprac. [przetł. z niem., przypisy, posłowie, układ i oprac. topograf.] Tadeusz Zapiór ; [przedm. poprz. Alodia Kawecka-Gryczowa], Kraków 1970
194.    Rusińska-Giertych H., Repertuar wydawniczy tłoczni zakonnych – na przykładzie Drukarni Jezuickiej we Lwowie [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler, M. Kuran, Łódź 2013, s. 129-141
195.    Sekulski J., Książka w Elblągu do roku 1772, Gdańsk 1990
196.    Siadkowski S., Szczecińskie druki XVI wieku : próba bibliografii, Szczecin 1978
197.    Siciak A., Dzieje pierwszej przemyskiej drukarni Adama Kleina - 1754-1757, „Res Historica” 13 (2002), s. 149-170
198.    Siennicki S.J., Dawna drukarnia Jasnej Góry Częstochowskiey (1628-1864), Warszawa 1887
199.    Siniarska-Czaplicka J., Papier druków oficyn krakowskich, gdańskich i królewieckich 1500-1550 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXII, nr 1, 1974
200.    Siniarska-Czaplicka J., Papier druków tłoczonych na południowych i południowo-wschodnich ziemiach Korony w XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” nr 2/78
201.    Sipayłło M., Dzieje drukarni baranowskiej w świetle akt synodalnych, „Roczniki Biblioteczne” 6 (1962), z. 3-4, s.[79-] 101
202.    Słowiński J., Jana Januszowskiego projekt narodowej czcionki drukarskiej, „Folia Bibliologica” 38/39 (1990/1991), s. 7-16
203.    Smorąg, Drukarnia jezuicka w Sandomierzu w XVIII wieku, „Rocz. Bibl.” 9 (1965), s. 35-67
204.    Socha K., Typografia publikacji pochodzących z drukarń Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674-1819, Kraków 2017
205.    Sowiński J., Polskie drukarstwo, Wrocław 1988
206.    Sójka J., Drukarnia kolegium Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu 1677-1773, „Kronika Miasta Poznania” 1997, nr 4, s. 135-158
207.    Sójka J., Jan Rossowski i jego drukarnia. Poznań (1618-1624) – Warszawa (1624-1635), „Roczniki Biblioteczne” 7 (1963), z. ¾, s. 259-312
208.    Sójka J., Z dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII wieku. Drukarnia wolrabowska w latach 1636-1689, Warszawa 1976
209.    Spandowski M., Dwie edycje Kwintyliana (H* 13652), „Roczniki Biblioteczne”  46 (2002), s. 29-45
210.    Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, Wrocław 1951
211.    Szandorowska E., A Dutch printing-office in fifteenth-century Poland, [Amsterdam] 1972
212.    Szandorowska E., Czy w Chełmnie nad Wisłą drukowano inkunabuły?, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 4 (1968)
213.    Szandorowska E., Jeszcze raz w sprawie „Drukarza kazań papieża Leona I” (Hain 10015), „Z Badań nad Dawną Książką” 1 (1991)
214.    Szandorowska E., Tajemnicza oficyna drukarska XV wieku, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 3 (1967)
215.    Szczegóła H., Kasper Elyan z Głogowa, pierwszy polski drukarz, Zielona Góra 1968
216.    Szczepaniec J., Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788-1792, Wrocław 1998
217.    Szczepaniec J.,  Drukarze Jego Królewskiej Mości w życiu literackim polskiego Oświecenia, Wrocław 1975
218.    Szczepaniec J.,  Reedycje tytułowe druków w Polsce w XVIII wieku, „Ze Skarbca Kultury” 1 (1957), s. 41-106
219.    Szczepaniec J., Rola drukarstwa w życiu literackim polskiego Oświecenia [w:] Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia, Wrocław 1973, s. 49-105
220.    Szczepaniec J., Towarzysze kunsztu drukarskiego w Warszawie, „Roczniki Biblioteczne” 1962, z. 3-4, s. 171-186
221.    Szczepaniec J., Wokół Drukarni Wolnej i „Journal hebdomadaire de la diete” Jana Potockiego Potockiego w Warszawie w latach 1788-1792 [w:] Miscellanea z doby Oświecenia, t. 4, red. Z. Goliński, Wrocław 1973, s. 229-296
222.    Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny, Wrocław 1975 (II wyd. 1980, III wyd. 1987)
223.    Szymańska K., Drukarnie Presserów w Lesznie w XVIII wieku, Leszno 2008
224.    Ślaski J., Z działalności drukarzy polskich Skrzetuskich-Hoffhalterów na Węgrzech (1563-1586), „Odrodzenie i reformacja w Polsce” 10 (1965)
225.    Świerk A., Der Krakauer Buchdruck im 15. Jahrhundert (Archiv für Geschichte des Buchwesens. Frankfurt am Main 1970, Bd. 11, Lfg. 3-5.)
226.    Świerkowski K., Wilno kolebką drukarstwa łotewskiego, „Ateneum Wileńskie” 8 (1931-1932)
227.    Topolska M.B., Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie renesansu i baroku, Wrocław 1984
228.    Tradycje druku cerkiewnosłowiańskiego na ziemiach Rzeczypospolitej (w pięćsetną rocznicę ukazania się pierwszych druków cyrylickich w Krakowie) : katalog wystawy, Biblioteka Jagiellońska Kraków, 7 - 30 listopada 1991 r., Kraków 1991
229.    Tutak K., O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafika i interpunkcja), Kraków 2013
230.    Tyszkowski W., Polskie katalogi księgarskie z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Ossolineum, „Ze Skarbca Kultury” 42 (1985), s.35-82
231.    Tyszkowski W., Produkcja drukarni Jana Filipowicza we Lwowie, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 13 (2002), s. 13-37
232.    Ulewicz T., Wśród impresorów krakowskich doby renesansu, Kraków 1977
233.    Walczak K., Drukarnie Kalisza : zarys dziejów, Kalisz 1985
234.    Wanat B.J., Drukarnia Karmelu fortecy Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie : działalność wydawnicza i poligraficzna Karmelitów Bosych w Berdyczowie na Ukrainie, Kraków 2002
235.    Warszawscy drukarze, wydawcy, księgarze, Warszawa 1995
236.    Wierzbicka E., Warszawskie gazety drukowane z lat 1729-1740, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2002, z. 2, s. 5-44
237.    Witkowski R., Wilno i Królewiec : początki drukarstwa w językach bałtyckich : (do końca XVI wieku), „Lituano-Slavica Posnaniensia” 10 (2004), s. 93-126
238.    Wisner H., Kilka uwag o drukarni w Kiejdanach i jej publikacjach, „Czasy Nowożytne” 9 (2000), s. 79-87
239.    Wiśniewska H., Normatywność druków gdańskich w rodzinie Rhetów (1634-1695), „Polszczyzna Regionalna Pomorza” 8 (1998), s. 95-107
240.    Włodarski M., Dwa wieki kulturalnych i literackich powiązań polsko-bazylejskich 1433-1632, Kraków 2001
241.    Wojakowski J., Staropolskie drukarstwo żydowskie, „Przegląd Orientalistyczny” 1999, nr 1/2, s. 97-102
242.    Wojakowski J., Wpływ Sejmu Czteroletniego na rozwój drukarstwa warszawskiego, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, Bibliologia dyscypliną integrującą : studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, Warszawa 1993, s. 41-46
243.    Wojciechowska M., Z dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku, Poznań 1927
244.    Wojciechowski S., O kilku osiemnastowiecznych cymeliach lubelskich [w:] W kręgu Hieronima Łopacińskiego, Lublin 1977
245.    Wojtowicz J., Czy na Kazimierzu pod Krakowem istniała w XVII wieku tylko jedna chrześcijańska oficyna? : (Baltazar Śmieszkowicz i jego drukarnia), „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” 44 (1999), s. 61-75
246.    Wojtowicz J., Szymon Kempini drukarz krakowski z pierwszej połowy XVII wieku, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” 41 (1996), s. 29-44
247.    Woś J.W., Stampa e controriforma nel cinquecento Polacco, Trento 2003
248.    Wronkowska-Dimitrowa M., Triod kwietny z krakowskiej oficyny Szwajpolta Fiola (1491 r.) : studium filologiczno-językowe pierwszego cyrylickiego triodu drukowanego, Bydgoszcz 2010
249.    Z badań nad dawną książką : studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, T. 1-2, red. P. Buchwald-Pelcowa [et al.], Warszawa 1991-1993
250.    Żuchowski J., O wynalezieniu papieru i druku ; wydał i wstępem poprzedził Czesław Erber, Kielce 1988
251.    Żurkowa R., Zasób typograficzny i graficzny oficyny drukarza krakowskiego Macieja Jędrzejowczyka, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”  42 (1997), s. 7-20

3 komentarze:

 1. Hallo. Mam pytanie,czy "Biblioteka dobrych powiesci" drukarnia w Toruniu.(dzialala przed wojna)Czy cos po niej pozostalo ,jezeli tak ,to jak sie skontaktowacz nimi.Prosze o wiadomosc.

  OdpowiedzUsuń
 2. "Biblioteka dobrych powieści" nie była drukarnią, tylko serią powieści groszowych. Powieści te wydawane były w kilkunastokartkowych zeszytach, z których każdy kosztował 10 groszy. Publikowała je Drukarnia Toruńska S.A.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Piotr.Ja czytalem Ksiazke pod tytulem"Uwodzicielka" czyli straszna zemsta nieboszczyka. w latach 50-tych tamtego wieku. i chcialem ja kupic.Nie ma jej na rynku. Wiec zwrocilem sie z pytaniem do Torunskiego uniwesytetu Im Kopernika.Przyszla mi odpowiedz,ze ksiazka wydana byla w 1938 r. przez Biblioteke Dobrych powiesci,ktora ta wiadomosc znalezli w katalogu "Nowej Ksiazki..Ksiazka ma 406 stron i jest w twardej brazowej okladce.Ale jezeli by byla w zeszytach to tez ja z checia kupie.Jezeli mogl bys mi w tym pomoz to prosze bardzo .Daje $ 100.00 .(fchlopek@hotmail.com)

   Usuń