środa, 4 lutego 2015

Bibliografia kapituł katedralnych i kolegiackich
W zestawieniu nie uwzględniono maszynopisów niepublikowanych

 1. Abraham W., Organizacya Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Lwów 1890
 2. Abraham W., Początek biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 4 (1900), 177-200
 3. Abraham W., Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie, Lwów 1909
 4. Abraham W., Początki prawa patronatu w Polsce, Lwów 1889
 5. Acta Capituli Wratislaviensis 1500-1552, bearbeitet v. A. Sabisch, Bd I-II, Köln-Wien 1972-1976
 6. Acta capituli Plocensis ab an. 1514 ad an. 1577, ed. B. Ulanowski, „Archiwum Komisyi Historycznej”, t. 10, Kraków 1916
 7. Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438-1523; 1438-1525), ed. B. Ulanowski, „Archiwum Komisyi Historycznej”, t. 6, Kraków 1891
 8. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. Ulanowski. Vol. 1 : Acta capitulorum Gneznensis, Poznaniensis et Wladislaviensis (1408-1530), Kraków 1894
 9. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. Ulanowski. Vol. 2 : Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecensum Gnezensis et Poznaniensis (1403-1530), Kraków 1902
 10. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, ed. B. Ulanowski. Vol. 3. Pars I  : Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Wladislaviensis et Gnesnensis (1422-1533), Kraków 1908
 11. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej : z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. T. 8, [Dyplomataryusz] kapituły przemyskiej obrządku łacińskiego, Lwów 1880
 12. Akta kapituł z wieku XVI wybrane. Tom I. Część I. Akta kapituł poznańskiej i włocławskiej (1519-1578), Wyd. B. Ulanowski, Kraków 1908
 13. Antosiewicz K, Katalog inkunabułów Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, „Analecta Cracoviensia”, T. 12, Kraków 1980
 14. Barbosa A., De canonicis et dignitatibus cathedralium et collegiatarum ecclesiaru, eorumque officio tam in choro quam in capitulo, Lugundi 1648
 15. Baruch M., Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne. Monografia historyczna dawnych dóbr kapituły krakowskiej w sieradzkiem i łęczyckiem, Warszawa 1903
 16. Bastrzykowski A., Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła, cz. 2: Katalog prałatów i kanoników kolegiaty opatowskiej od 1212 roku aż do dni naszych, Ostrowiec 1948
 17. Bauch G., Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reformation, „CDSil”, t. XXV, Breslau 1909
 18. Bazylika pułtuska : 550 lat świątyni i Kapituły Pułtuskiej, red. W. Kosek, A.K.F. Wołosz, Płock 2001
 19. Bersohn M., Księgozbiór katedry płockiej, Warszawa 1899
 20. Biblioteka Kapituły Włocławskiej, oprac. S. Chodyński ; uzup. rozdz. o katalogach i wyd. S. Librowski, Włocławek 1949
 21. Biliska-Ciećwierz M., Statuty kolegium kanoników przy kolegiacie łęczyckiej z lat 1383-1457, „Klio”, 2 (2002), s. 21-47
 22. Biskup M., List Kapituły Warmińskiej do króla Zygmunta I napisany własnoręcznie przez Mikołaja Kopernika w Olsztynie w 1520 r., Olsztyn 1970 
 23. Biskup R., Das Domkapitel von Samland (1285-1525), Toruń 2007
 24. Błaszczyk G., Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku. Uposażenie, Poznań 1992
 25. Błaszczyk G., Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku. Ustrój, Poznań 1993
 26. Błaszczyk G., Geografia historyczna w „Kodeksie miednickim”, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, 4 (1990), s. 111-184
 27. Bobowski K., Kancelaria oraz dokumenty biskupów i kapituły w Kamieniu (do końca XIII w.), „Acta Universitatis Wratislaviensis”, n. 944, Historia LVX, Wrocław 1990
 28. Bochnak W., Kapituła katedralna w Legnicy, Legnica 2000
 29. Borawska T., Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika, Toruń 1996
 30. Borzyszkowski M., Szkoły diecezji warmińskiej w okresie od XIII do połowy XVI w., „Studia Warmińskie” 2 (1965)
 31. Bouix D., Tractatus de capitulis, Parisiis-Lugundi 1852
 32. Brzeczkowski T., Uposażenie kapituły kolegiackiej i kanoników w Dobrym Mieście w l. 1341-1587, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 4 (1983), nr 162
 33. Catalogus Bibliothecae Rever. Capituli ad ecclesiam Cathedralem S. Joannis Baptistae Vratislaviensem, Pars 1: Libri theologici, Vratislaviae 1840
 34. Chodyński S., Collegium vicariorum. Wikariusze katedry włocławskiej, Włocławek 1912
 35. Chodyński S., Księgi liturgiczne i rękopisy Biblioteki Kapituły włocławskiej, Włocławek 1949
 36. Chodyński S., Notariusze kapituły włocławskiej, „Kwartalnik Teologiczny” 1906, z. 3-4
 37. Chodyński S., Szkoła katedralna włocławska, Włocławek 1900
 38. Ciechanowski S., Potrzeba reorganizacji kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej po sekularyzacji pruskiej, „Nasza Przeszłość” 24 (1966)
 39. Codex mednicensis seu Samogitiae dioecesis, t. 1: (1416 II 13-1609 IV 2), wyd. P. Jatulis, Roma 1984
 40. Codex mednicensis seu Samogitiae dioecesis, t. 2: (1609 VI 26-1926 V 13), wyd. P. Jatulis, Roma 1989
 41. Constitutiones Capituli Metropolitani Basilicae Archicathedralis Kaunensis, Kaunas 1939
 42. Czyżak M., Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448, Poznań 2003
 43. Czyżak M., Notariusze kapituły gnieźnieńskiej w pierwszej połowie XV wieku, w: Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 1 (2003), s. 7-34
 44. Dembiński P., Poznańska kapituła katedralna u schyłku wieków średnich, Poznań 2012
 45. Dembiński P., Prokuratorzy poznańskiej kapituły katedralnej w latach 1428–1500, „Roczniki Historyczne” 79, 2003
 46. Dembiński P., Środowisko duchownych w średniowiecznym Poznaniu, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań 2004
 47. Dembiński P., Udział prałatów i kanoników w posiedzeniach poznańskiej kapituły katedralnej za pontyfikatu Uriela z Górki (1479-1498), „Roczniki Historyczne” 66 (2000)
 48. Dembiński P., Wykształcenie prałatów i kanoników poznańskiej kapituły katedralnej schyłku wieków średnich [w:] Fontes et historia, Poznań 2007
 49. Derwich M., „Grupa katedralna”, „prezbiterium” czy consilium biskupa? Ze studiów nad funkcjonowaniem wczesnośredniowiecznego biskupstwa [w:] Drogą historii, Lublin 2001
 50. Dola K., Kanonicy wrocławskiej kapituły katedralnej w latach 1418-1500, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 5 (1976), s. 185-315
 51. Dola K., Prałaci wrocławskiej kapituły katedralnej w latach 1418-1500, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 6 (1978), s. 257-307
 52. Dola K., Wrocławska kapituła katedralna w XV w. : ustrój – skład osobowy – działalność, Lublin 1983
 53. Drabina J., Spór Władysława Jagiełły z papieżem Marcinem V o obsadę wyższych stanowisk kościelnych w Polsce, „Studia Historyczne” 42 (1999)
 54. Drabina J., Wrocławska kapituła katedralna i jej stosunek do politycznych wydarzeń z lat 1453-1471, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2 (1969)
 55. Dymmel P., Herby kapituł w „Klejnotach” Jana Długosza [w:] Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań,red. K. Skupieński, A. Weiss, Warszawa 2004
 56. Fiałkowski J, Nowosądecka kolegiata, cz. 1: Dzieje kapituły mniejszej (1448-1791), „Studia Historico-Ecclesiastica” 11, Warszawa 1958
 57. Fijałek J. [wyd.], Statuty kapituły katedralnej włocławskiej, Kraków 1916
 58. Fliegel M., D. Dombibliothek zu Breslau im ausgehenden Mittelalter, Zietschrift für Geschichte Schlesiens, LXXIII
 59. Formanowicz L, Katalog druków polskich XVI-go wieku Bibljoteki Kapitulnej w Gnieźnie, Poznań 1930
 60. Formanowicz L, Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie, z. 1, Poznań 1939
 61. Gałązka W., Kapituła Kolegiacka w Opatowie w latach 1562-1983, Sandomierz 1997 
 62. Gąsiorowski A., Katalogi członków średniowiecznych kapituł Wielkopolski [w:] Ecclesia Posnaniensis. Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, Poznań 1998
 63.  Gąsiorowski A., Prokuratorzy gnieźnieńskiej kapituły katedralnej w XV w. [w:] Drogą historii, red. P. Dymmel, K. Skupiński, B. Trelińska, Lublin 2001
 64. Gąsiorowski A., Skierska I., Średniowieczni oficjałowie gnieźnieńscy, „Roczniki Historyczne” 61 (1995) 
 65. Gerlic H., Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej (1120-1526), Gliwice 1993
 66. Gilewska-Dubis J., Środowisko wrocławskiej kapituły katedralnej w średniowieczu jako kolebka życia intelektualnego [w:] Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Lechowi A. Tyszkiewiczowi w 70. rocznice urodzin, red. M. Goliński, S. Rosik, Wrocław 2011, s. 366-373
 67. Glauert M., Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527), Toruń 2003
 68. Glemma S., Z dziejów archiwum kapituły krakowskiej, „Polonia Sacra” 4 (1951)
 69. Gołąbek K., Antywzorzec biskupa w instrukcji kapituły krakowskiej na synod piotrkowski 1551 r., „Przegląd Historyczny”, 101 (2010), z. 1, s. 13-52
 70. Gołembiowski M., Kancelaria kapituły chełmińskiej w okresie księgi wpisów, w: Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich, red. A. Tomczak, Warszawa 1994, s. 35-46
 71. Gotkiewicz M., Polacy w kapitule spiskiej, „Nasza Przeszłość”, t. 36, 1971
 72. Góralski W., Aktualny stan badań nad powstaniem i dziejami kapituły katedralnej w Płocku, „Studia Płockie” 4 (1976)
 73. Góralski W., Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. Studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich, Płock 1979
 74. Góralski W., Posiedzenia kapituły kolegiackiej w Pułtusku XV-XX w., „Studia Płockie”, 4 (1976), s. 185-197
 75. Góralski W., Powstanie kapituły kolegiackiej w Pułtusku, „ABMK” 26 (1973)
 76. Góralski W., Prawa i obowiązki członków kapituły pułtuskiej w latach 1448-1840, „Studia Płockie” 2 (1974)
 77. Góralski W., Prowizja kanoniczna w kapitule katedralnej w Płocku do końca XVI wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 31 (1979), z. 2, s. 173-186
 78. Góralski W., Skład oraz obsadzanie godności i kanonii w kapitule kolegiackiej w Pułtusku, „Prawo Kanoniczne” 19 (1976), s. 241-269
 79. Góralski W. [oprac.], Statuty Kapituły Katedralnej w Płocku z 1784 roku, Lublin 1982
 80. Górski K., Kapituła chełmińska w czasach krzyżackich [w:] tegoż, Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986
 81. Graczyk W., Księgozbiór kapituły katedralnej w Płocku w XVI i XVII wieku, „Studia Płockie” 27 (2003), s. 193-200
 82. Grudziądz miastem Chrystiana : (materiały posesyjne), Grudziądz 1998
 83. Gwioździk J., Różycki E., Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie, Warszawa 2008
 84. Hewner K., Kolegiata śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy : świadek dziewięciu stuleci, Kruszwica 1998
 85. Hipler F, Analecta Warmiensia, Studien zur Geschichte der ermländischen Archive und Bibliotheken, „Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands“ 1870-1874, Bd. 5, h. 13/16
 86. Inwentarze dóbr kapituły katedralnej chełmińskiej z XVII i XVIII wieku, wyd. ks. A. Mańkowski, Toruń 1928
 87. Iwańska-Cieślik B., Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013
 88. Jabłońska A., Kapituła uniejowska do początku XVI wieku, Kielce 2005
 89. Jarzębowski L., Księgozbiór fromborski i braniewski na tle sytuacji kulturalnej Warmii i Pomorza, „Roczniki Biblioteczne” 20 (1976), z. 1-2
 90. Jasiński K., Kult św. Aleksego w średniowiecznej Łęczycy, „Roczniki Historyczne” 62 (1996)
 91. Jaskulski J., Kapituła poznańska w pierwszej połowie XV w. Skład osobowy [w:] Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół nauk. Sprawozdania 98 za 1980 rok, Wydział Nauk o Sztuce, Poznań 1981
 92. Jaskulski J., Liczebność kanoników katedralnych w Polsce w drugiej połowie XV wieku, w kontekście badań nad kapitułą katedralną w Poznaniu [w:] Scriptura custos memoriae, red. Danuta Zydorek, Poznań 2001
 93. Jaskulski J., Problem identyfikacji prebend i ich użytkowników w kapitule katedralnej w Poznaniu w XV w. [w:] Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, pod red. J. Strzelczyka i J. Dobosza, Poznań 2000
 94. Jezusek W., Przywileje kapituły katedralnej płockiej, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 44 (1949)
 95. Jungnitz J., D. Breslauer Dombibliothek, Wrocław 1908
 96. Jugnitz J., Geschichte der Dombibliothek in Breslau, [w:] Silesaca, Breslau 1898, s. 187-206
 97. Kalendarz katedry krakowskiej, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, MPH sn, t. 5, Kraków 1978
 98. Kalinowska K., Kapituła kolegiacka w Kruszwicy, „Ateneum Kapłańskie” 131 (1998), z. 1
 99. Kalinowski L., Najstarsze inwentarze skarbca katedry krakowskiej jako źródło do dziejów sztuki w Polsce [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976
 100. Kamińska-Axer M., Sosińska-Trawińska M., Starodruki medyczne w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu, „Archiwum Historii Medycyny” 42 (1979), z. 3, s. 393-402
 101. Kamińska-Axer M., Sosińska-Trawińska M., Starodruki medyczne z Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, „Archiwum Historii Medycyny” 44 (1981), z. 1, s. 119-126
 102. Kantak K., Spis książek z XV wieku książnicy Seminarium duchownego w Poznaniu, cz. I, Poznań 1921
 103. Kapituła katedralna w Legnicy, zebrał i oprac. W. Bochnak, Legnica 2000
 104. Karbowiak A., Szkoła katedralna krakowska w wiekach średnich, „Muzeum”, XIV (1898)
 105. Karbowiak A., Szkoła katedralna kujawska w wiekach średnich, „KH”, 12 (1898)
 106. Karbownik H., Udział przedstawicieli kapituł w sejmach i sejmikach dawnej Rzeczypospolitej (w XV-XVIII wieku), „CPH” 22 (1970), z. 2
 107. Karczewski K., Skład osobowy kapituły katedralnej we Włocławku w pierwszej połowie XIV wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach” 45: Nauki Humanistyczne, Historia 2
 108. Karczewski K., Sieradzan W., Z badań nad ustrojem kapituły katedralnej włocławskiej w I poł. XIV w., „Ateneum Kapłańskie”, 113 (1983), z. 2-3, s. 280-293
 109. Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Dombibliothek Breslau, bearb. von Rudolf Lenz (i in.), Sigmaringen 1997
 110. Keferstein H., Biblioteka kapituły fromborskiej, „Rocznik Olsztyński”, 12 – 13: 1981, s. 49 – 66
 111. Kiryk F., Pergaminy Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej. Katalog, Sandomierz 2002
 112. Kłoczowski J., Biskupi i kapituły w dziele Janka z Czarnkowa [w:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, red. H. Chłopocka, Poznań 1984
 113. Koczerska M., Le chapitre de Cracovie dans les années 1423-1462 [w:] I canonici al servizio dello Stato in Europa secoli XIII-XVI. Les chanoines au service de l’Etat en Europe du XIIIe au XVIe siècle, sous la dir. De H. Millet, Ferrara 1992
 114. Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423-1455), Warszawa 2004 (rozdz. VII: Stosunki biskupa z krakowską kapitułą katedralną)
 115. Koczerska M., Związki kanoników katedry krakowskiej z mieszczaństwem Krakowa w XV wieku [Colloquia Mediaevalia Varsoviensia] [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym , red. H. Manikowska, H. Zaremska , t. 3, Warszawa 2002 , s. 161-174 .
 116. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej = Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis, wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz, 1938-1948 [reprint Kraków 1994]
 117. Kopiczko A., Ustrój i organizacja Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1772, Olsztyn 1993
 118. Kopiczko A., Dzieje warmińskiej kapituły katedralnej, t. 2: od roku 1821, Olsztyn 2010
 119. Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim, t. 1-5, Poznań 1888-1892 
 120. Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 do dni naszych, t. 1-4, Gniezno 1883
 121. Kosman M., Archiwum kapituły wileńskiej, „Archeion”, 64 (1976), s. 37-57
 122. Kościół zamkowy, czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju, opr. Jan Kurczewski, t. 2-3, Wilno 1910-1916
 123. Kowalska-Pietrzak A., Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku, Łódź 2004
 124. Kowalski M. D., XV-wieczne statuty kapituły katedralnej w Krakowie [w:] Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków 2000
 125. Kowalski M. D., Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk (1320-1382), Kraków 1996
 126. Kowalski M. D., Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w Średniowieczu, Kraków 2000
 127. Kowalski M. D., Zapomniany kalendarz-nekrolog kapituły krakowskiej z XV w., „Nasza Przeszłość” 87 (1997)
 128. Kozłowska-Budkowa Z., Płockie zapiski o cudach z 1148 r., „Kw. Hist.” 44 (1930)
 129. Krahel T., Archiwa kościelne w archiwach i bibliotekach Wilna, „Białostocczyzna”, 55 (1999), z. 3, s. 21-25
 130. Krahel T., Historiografia (archi)diecezji wileńskiej do 1939 roku, w: Studia z historii kościoła w Polsce, t. 5, Warszawa 1979
 131. Krajniak R., Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku, Toruń 2013
 132. Krętosz J., Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 roku, Lublin 1986
 133. Królik L., Kapituła katedralna łucka od XV do XVIII wieku. Zarys organizacji, „Studia Theologica Varsaviensia”, 18 (1980), s. 167-188
 134. Królik L., Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII wieku, Warszawa 1990
 135. Królik L., Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI-XVIII wieku, Lublin 1983
 136. Kryszak F., Kapituła kolegiacka św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim, „Nasza Prze­szłość”, 24 (1966), s. 127-133
 137. Krzyżaniakowa J., Urzędnicy kancelarii królewskich w wielkopolskich kapitułach katedralnych w XV w. [w:] Drogą historii, red. P. Dymmel, K. Skupiński, B. Trelińska, Lublin 2001
 138. Krzyżanowski W., Katedra płocka i jej biskupi, Płock 1877
 139. Kurczewski J., Kościół Zamkowy czyli Katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju, t. 1, Wilno 1908
 140. Kurdwanowski J. F., Iura Reverendissimi Capituli Varmiensis circa electionem Episcopi, [b.m.w.] 1724
 141. Kurzydym A., Uposażenie ziemskie i nieruchomości prałatów kapituły kolegiackiej sandomierskiej w XV i XVI w., „Roczniki Humanistyczne”, 45 (1997), z. 2, s. 19-37
 142. Kwaśniewski A., Księgozbiór kapituły kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku, „ABMK” 99 (2013), s. 43-92
 143. Kwiatkowski W, Powstanie kapituły św. Jana przy zamku XX. Mazowieckich w Warszawie : z dziejów Kościoła na Mazowszu, Warszawa 1938
 144. Kwiatkowski W, Prymasowska kapituła i kolegiata w Łowiczu (1433-1938), Warszawa 1939
 145. Lalik T., Początki kapituły wiślickiej na tle kształtowania się kolegiat polskich w XII w. [w:] Odkrycia w Wiślicy, Warszawa 1963
 146. Leszczyńska Z., Średniowieczne statuta wikariuszów katedry krakowskiej, „Nasza Przeszłość”, 10 (1959)
 147. Librowski S., Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, t. I-II, Włocławek 1994-1995 
 148. Librowski S., Kapituła katedralna włocławska. Zarys dziejów i organizacji, Warszawa 1949
 149. Librowski S., Na śladach wczesnośredniowiecznej kolegiaty i kapituły zamkowej św. Michała w Gdańsku, „ABMK” 14 (1967)
 150. Librowski S., Statuta kapituł kolegiackich dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, „ABMK” 1 (1959), z. 1
 151. Librowski S., Z dziejów katedry a następnie kolegiaty św. Wita w Kruszwicy, „ABMK” 15 (1967)
 152. Lisiecki A., Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do XV w. włącznie, Poznań 1905 (odb. z „Przeglądu Kościelnego”, 7 (1905), 8)
 153. Litak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996
 154. Lutyński K., Kapituła katedralna w Poznaniu w XVI wieku. Organizacja i majątek, Poznań 2000 
 155. Lutyński K., Obsadzanie prebend w kapitule poznańskiej w XVI wieku, „Analecta Cracoviensia” 27 (1995) 
 156. Łętkowski L., Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 2-4, Kraków 1852-1853
 157. Łosowska A., Kolekcja Liber legum i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Przemyśl 2007
 158. Łosowska A., Księgozbiór Jakuba z Pantalowic, kustosza Przemyskiej Kapituły Katedralnej, na tle piętnastowiecznych księgozbiorów kanonickich w Polsce,Rocznik Przemyski” 46, z. 3 (2010), s. 13-18
 159. Łosowska Anna, Piętnastowieczny katalog przemyskiej biblioteki katedralnej – przyczynek do dziejów życia umysłowego średniowiecznego Przemyśla, „Biuletyn Informacyjny Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego” 2 (1996), s 178-181 
 160. Łukowski J., Szkoła tumska, czyli katedralna w Gnieźnie, Gniezno 1905
 161. Majkowski E., Nieznani prałaci i kanonicy kolegiaty Panny Marii w Sandomierzu od trzynastego do osiemnastego wieku, Kunów 1949
 162. Mameła Z., Kopernik jako lekarz kapituły warmińskiej i medycyna jego czasów, Toruń 1997
 163. Mandziuk J., Muzykalia w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu, „Zeszyty Naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła we Wrocławiu” 28 (1981), s. 169-174
 164. Mandziuk J., Nabytki inkunabułów w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu, „Roczniki Biblioteczne” 23 (1979), z. 1-2, s. 279-303
 165. Mańkowski A., Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy od założenia kapituły do naszych czasów, cz. 1, „Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 33 (1926), s. 1-109
 166. Marczewski J. R., Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego, Lublin 2013
 167. Marszalska J.M., Rozwój zainteresowań naukowych środowiska katedralnego płockiego w świetle zasobu piętnastowiecznej książki [w:] Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej, red. A. Barciak, Katowice 2015
 168. Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej, wyd. B. Lanowski i St. Zachorowski, „Archiwum Komisyi Historycznej”, t. 10, Kraków 1916
 169. Metrica capituli Wladislaviensis antiquissima (1435-1518), [CD-ROM] ed. A. Gąsiorowski, Poznań-Kórnik 2001
 170. Meyer E., Die Kathedralschule in Gnesnen im Mittelalter, „Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift im Wartheland”, II, z 3-4, Posen 1941
 171. Mieszkowski K., Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII wieku. Początki kancelarii biskupiej, Wrocław 1974
 172. Mikulski K., Watzenrodowie i kapituła warmińska. Rola związków rodzinnych w duchownych karierach mieszczan toruńskich w XIV i XV wieku,  „Pr. Komis. Hist.  PTPN” 55 (1997), s. 359-371 [Homines et Societas]
 173. Moskal T., Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku, Lublin 2013
 174. Nieszwiec R., Kapituła kolegiacka w Opolu w okresie rządów Habsburgów 1532-1741, Opole 2006
 175. Nieszwiec R., Z dziejów kapituły kolegiackiej w Opolu do końca XV wieku, [w:] Millenium Kościoła na Śląsku, red. J, Kopiec, Opole 2000, s. 69-88
 176. Nowacki J., Początki biskupstwa poznańskiego, Poznań 2000
 177. Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, Poznań 1964
 178. Nowak T., Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku, Wieluń 2017
 179. Obłęk J., Statuty warmińskiej kapituły katedralnej (w rozwoju historycznym), „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” 16 (1961)
 180. Ochmański J., Najdawniejsze księgozbiory na Litwie od końca XIV do połowy XVI wieku, w: Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, Toruń 1996, s. 73-84
 181. Ochmański J., Najdawniejsze szkoły na Litwie od końca XIV do połowy XV wieku [w:] Dawna Litwa, Olsztyn 1986
 182. Ochmański J., Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego (1387-1550). Ze studiów nad rozwojem wielkiej własności na Litwie i Białorusi w średniowieczu, Poznań 1963
 183. Owczarek-Cichowska A., Inwentarz Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu z XVIII wieku, Łowicz 1993
 184. Ożóg K., Formacja intelektualna biskupów krakowskich w średniowieczu [w:] Cracovia-Polonia-Europa, Kraków 1995
 185. Ożóg K., Krąg kapituły katedralnej krakowskiej jako środowisko kultury umysłowej do końca XIV wieku. Stan badań, zarys problematyki badawczej, „Zeszyty Naukowe UJ” 714 (1985), Prace historyczne, z. 77, s. 7-20
 186. Ożóg K., Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego, Kraków 1987
 187. Ożóg K., Związki Uniwersytetu Krakowskiego z kapitułą katedralną krakowską u schyłku XIV i w pierwszej ćwierci XV wieku, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 43 (1998)
 188. Pałka P. Anniwersarze katedralnej kapituły chełmskiej o. ł., „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 4 (1957)
 189. Pałka P., Kapituła katedralna chełmska o. ł. i jej posiedzenia, „Sprawozdania z czynności wydawniczej i posiedzeń TN KUL” 7 (1953-1954)
 190. Pałka P., Powstanie katedralnej kapituły o. ł. w Chełmie i przeniesienie jej do Krasnegostawu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 17 (1970)
 191. Pałka P., Prałatury i kanonie katedralnej kapituły chełmskiej o. ł., „Prawo Kanoniczne” 18 (1975)
 192. Pałka P., Zniesienie katedralnej kapituły chełmskiej o. ł., „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 22 (1975)
 193. Pater J., Wrocławska kapituła katedralna w XVIII wieku. Ustrój, skład osobowy, działalność, Wrocław 1998
 194. Pawelczak W. [ed.], Statuta Capituli et Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis ex Annis 1298-1763, Poznań 1995
 195. Pawlak I., Gnieźnieńska szkoła katedralna w I połowie XVI wieku, „Studia Gnesnensia”, V (1979-1980)
 196. Pawlikowska W., The Challenge of Trent and the Renewal of the Catholic Church in the Grand Duchy of Lithuania: The Higher Clergy of Vilnius and the Problems of Plural Benefices and Residence in the Sixteenth Century,Bažnyčios Istorijos Studijos”, 4 (2011), ss. 37-56
 197. Pawlikowska W., Kanonik Wojciech Grabowski z Sierpca – zapoznana postać szesnastowiecznego Krakowa i Wilna, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, 11 (2005), s. 165-240
 198. Pawlikowska W., Wojciech Grabowski z Sierpca. Zapoznana postać renesansowego Krakowa i Wilna, „Notatki Płockie”, 4 (2004), nr 201, s. 3-7
 199. Pawlikowska W., Konkubiny w życiu prałatów i kanoników wileńskich w XVI-XVII wieku. Uwagi o recepcji uchwał Soboru Trydenckiego w Wielkim Księstwie Litewskim [w:] Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai, red. A. Aleksandravičiūtė, Vilnius 2009, s. 221-236
 200. Pawlikowska W., Księgozbiory prywatne w Wielkim Księstwie Litewskim XVI stulecia. Postulaty metodyczne w rozpoznaniu problemu, „Nasze Historie”, 8 (2003/2004), s. 7-15
 201. Pawlikowska W., Księgozbiór biblioteki katedralnej w Wilnie z końca XVI wieku, “Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 56 (2012), ss. 162-191
 202. Pawlikowska W., [ed.] „Opowieść o sobie samym i swoich czasach”. Mamert Herburt do Adama Kirkora w kwietniu 1870 roku, “Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, 13 (2008), s. 287-94
 203. Pawlikowska W., Prokuratorzy wileńskiej kapituły katedralnej w II połowie XVI wieku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 6 (2009), s. 51-64
 204. Pawlikowska W., The Prelates and Canons of Vilnius in the Second Half of the Sixteenth Century: A Prosopographical Study of Selected Questions, “Bažnyčios Istorijos Studijos”, 5 (2012), ss. 25-45
 205. Pawlikowska W., Sex, Violence and Alcohol in Sixteenth-Century Vilnius. Cases from the Acts of the Cathedral Chapter, “Tiltas: Journal of the British-Lithuanian Society”, 11 (2011), 2, ss. 20-24
 206. Pawlikowska W., Testamenty duchowieństwa diecezji wileńskiej w drugiej połowie XVI w. Prawo i praktyka, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, (2011), 3/4, ss. 395-407
 207. Pawlikowska W., Wileńska kapituła katedralna w zapisie źródłowym. Część pierwsza: Ksawery Franciszek Michał Bohusz, Mamert Herburt z Fulsztyna, Jan Kurczewski – regestratorzy protokołów z posiedzeń kapituły, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica”, 12 (2007), s. 109-142
 208. Pawlikowska W., Zarządzanie domami kanoniczymi w XVI stuleciu na przykładzie kapituły wileńskiej- przepisy i praktyka, w: Litwini- historia i kultura, Szreniawa 2009, s. 134-140
 209. Pawlikowska-Butterwick W., A “Foreign” Elite? The Territorial Origins of the Canons and Prelates of the Cathedral Chapter of Vilna in the Second Half of the Sixteenth Century, Slavonic and East European Review”, 92 (2014) , 1, ss. 44-80
 210. Pawlikowska-Butterwick W., The Vilnius Cathedral Chapter and the Jews in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Cases from the Acts of the Cathedral Chapter, “Bažnyčios Istorijos Studijos”, 6 (2013), ss. 87-103
 211. Pawlikowska-Butterwick W., Kelias į designatio personae, arba bažnytinių beneficijų suteikimas XVI a. antrojoje pusėje: Vilniaus kapitulos pavyzdys, “Lietuvos Istorijos Metraštis” (2012), 1, ss. 5-23
 212. Pawlikowska-Butterwick W., Księgozbiór biblioteki katedralnej w Wilnie z końca XVI w., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 61 (2012), s. 161-190
 213. Pawluk T., Warmińska kapituła katedralna a Mikołaj Kopernik, „Prawo Kanoniczne” 17 (1974)
 214. Piec B., Prałaci kapituły katedralnej krakowskiej do początków XIV wieku, [S.l. : s.n., 1994].
 215. Pięćsetna rocznica założenia Kapituły Metropolitalnej Lwowskiej Obrz. Łac. : (23.XI.1429-23.XI.1929), Lwów 1930
 216. Piekarski K., Inkunabuły i polonica XVI w. w Bibliotece Katedralnej we Lwowie, „Silva Rerum” 3 (1927), z. 5, s. 69-72
 217. Piirainen Ilpo Tapani, Ten Venne Ingmar, Der Sachsenspiegel aus der Dombibliotek in Breslau/Wrocław: Einleitung, Edition und Glossar, Wrocław 2003
 218. Plezia M., Księgozbiór katedry krakowskiej wedle inwentarza z r. 1110 [w:] Silva Rerum, Kraków 1981
 219. Polkowski I., Biblioteka kapituły gnieźnieńskiej, Kurier Poznański 1876, nr 293
 220. Polkowski I., Dwieście najstarszych inkunabułów z biblioteki kapitulnej krakowskiej od roku 1462-1500, Kraków 1887
 221. Polkowski I., Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, „Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce”, t. 3, Kraków 1884
 222. Polkowski I. Katedra Gnieźnieńska, Gniezno 1874 [reprint 2006]
 223. Polkowski I., Najdawniejszy kodex pergaminowy z archiwum kapituły krakowskiej, Kraków 1879
 224. Polkowski I., Sprawozdanie o drugim dziale ksiąg archiwum kapituły katedralnej krakowskiéj, Kraków 1885
 225. Poniewozik L., Mieszczanie w średniowiecznych kapitułach kolegiackich na przykładzie Sandomierza i Wiślicy [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne
 226. Poniewozik L., Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza, Lublin 2004
 227. Poniewozik L., Uposażenie prałatur i kanonii średniowiecznych kapituł kolegiackich w diecezji krakowskiej [w:] Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów KUL, Lublin 2013
 228. Poniewozik L., Wartość uposażenia prałatur i kanonii kolegiaty sandomierskiej i wiślickiej w okresie średniowiecza [w:] Cursus mille annorum. Prace ofiarowane prof. E. Wiśniowskiemu, „Roczniki Humanistyczne”, Historia, 48 (2000)
 229. Prędota S., Nieznany modlitewnik średnioniderlandzki w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Wrocławiu”, Seria A, 47 1992 (1993), s. 9-11
 230. Przywecka-Samecka M., Z dziejów najstarszych pomieszczeń bibliotecznych w Polsce. Biblioteka Kapitulna w Gnieźnie, odb. z „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria A, n. 38, Bibliotekoznawstwo” 1962
 231. Przybyszewski B., Kapituła krakowska za kanonikatu Jana Długosza (1436-1480). [w:] Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, „ZNUJ”, DLXI Prace Historyczne, z 65 (1980)
 232. Puzio J., Wrocławska szkoła katedralna w XIII i x XIV wieku, „Colloquium Salutis”, 2 (1970)
 233. Rabiej P., Uczeni uniwersyteccy w służbie i otoczeniu Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego [w:] Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków 2000
 234. Rachuba A., Udział kapituły wileńskiej w życiu parlamentarnym Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku [w:] Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku, red. U. Augustyniak, Warszawa 2009, s. 153-163
 235. Radzimiński A. [red.], Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Pochodzenie i funkcjonowanie elity kościelnej, Toruń 2000
 236. Radzimiński A., Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym. Studium nad rekrutacją i drogami awansu, Toruń 1995
 237. Radzimiński A., Fundacja i inkorporacja kapituły katedralnej w Chełmży oraz załamanie misji dominikańskiej w Prusach w połowie XIII w., „Zapiski Historyczne” 56 (1991), z. 2-3
 238. Radzimiński A., Niższe duchowieństwo katedralne w Polsce średniowiecznej. Wikariusze katedry płockiej w XIII-poł. XV w., cz. 1, Skład osobowy, „Nasza Przeszłość” 76 (1991)
 239. Radzimiński A., Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne. T. 1, Prałaci, Toruń 1991
 240. Radzimiński A., Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne. T. 2, Kanonicy, Toruń 1993
 241. Radzimiński A., Społeczne funkcje prebend kanonickich [w:] Homines et societas:czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997
 242. Radzimiński A., Stan i potrzeby badań nad duchowieństwem katedralnym i kolegiackim w Polsce średniowiecznej, „Nasza Przeszłość” 90 (1998)
 243. Radzimiński A., Uwagi o najstarszych statutach kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej [w:] Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy. Studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane Profesorowi Benonowi Miśkiewiczowi z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin, red. Antoni Czubiński, Bohdan Lapis, Czesław Łuczak, Poznań 2002 [hmmm... ale to samo ma też być w: Scriptura custos memoriae, red. Danuta Zydorek, Poznań 2001]
 244. Radzimiński A., W sprawie opracowania katalogów (spisów) prałatów i kanoników kapituł katedralnych w Polsce średniowiecznej [w:] Christianitas et cultura Europae, red. H. Gapski, cz. 1, Lublin 1998
 245. Radzimiński A., Wikariusze katedry płockiej w XIII-poł XV w., cz. 2, Zagadnienia wybrane, „Nasza Przeszłość” 77 (1992)
 246. Radzimiński A., Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa, Warszawa 2002
 247. Receptiones seu installationes ad episcopatum, praelaturas et canonicatus Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis ab anno 1532 usque ad annum 1800, opr. R. Weimann, „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 35 (1909)
 248. Rechowicz M., Początki szkoły katedralnej w Gnieźnie, „Roczniki Humanistyczne”, 20 (1972)
 249. Rechowicz M., Sztuki wyzwolone na przełomie XIV i XV wieku w świetle katalogów polskich bibliotek kapitulnych, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1972, t. 19, z. 2, s. 57-67
 250. Regesty dokumentów diecezji wileńskiej z lat 1507-1522 Jana Fijałka i Władysława Semkowicza, opr. G. Błaszczyk, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica”,  9 (2003), s. 247-299
 251. Rocznik kapituły krakowskiej, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, MPH sn, t. 5, Kraków 1978
 252. Rybus H., Biblioteka kolegiaty łaskiej, Łódź 1939
 253. Rybus H., Kolegiata w Kruszwicy, „Studia Theologica Varsoviensia”, 8 (1970), nr 2
 254. Rybus H., Kolegiata w Pułtusku i jej kapituła, Łódź 1933
 255. Rył J., Biblioteka Katedralna w Gnieźnie, „ABMK”, 32 (1976); 33 (1976); 36 (1978); 51 (1985)
 256. Rył J., Katalog inkunabułów zespołu seminaryjnego Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „ABMK”, 25 (1972)
 257. Rył J., Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „ABMK”, t. 45 (1982); 46 (1983)
 258. Rył J., Losy Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie pod zaborem pruskim, „Roczniki Biblioteczne” 25 (1985; druk 1987), z. 1-2, s. 349-364
 259. Rył J., Najstarszy spis książek (1608) Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Studia Gneznensia”, 1 (1975)
 260. Rymar E., Prałatura kapituły kamieńskiej w XII-XVI wieku, „Przegląd Zachodniopomorski” 24 (2009), z. 1, s. 5-30; z. 2, s. 7-23, z. 4, s. 5-27
 261. Rzempołuch A., Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 1993
 262. Salaterski S., Kolegiata i kapituła św. Małgorzaty P.M. w Nowym Sączu (1448-1791), Nowy Sącz-Tarnów 1997
 263. Schindler G., Das Breslauer Domkapitel von Jahres 1341-1417: Untersuchungen über seine Verfassungsgeschichte und persönliche Zusammensetzung, Breslau 1938
 264. Semkowicz W., Wstęp do kodeksu dyplomatycznego katedry i diecezji wileńskiej, t. 1 (1387-1507), Kraków 1994
 265. Silnicki T., Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do końca wieku XIV, Warszawa 1953
 266. Skibiński S., Katedra w Kamieniu Pomorskim, Poznań 2002
 267. Skiełczyński Z., O dwóch arcyrzadkich księgoznakach z Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu, Łowicz 1993
 268. Skiełczyński Z., Superekslibrisy z Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu, Łowicz 1993
 269. Skierska I., Oficjalat kaliski w XV w., „Rocznik Kaliski” 25 (1995) [wyd. 1996]
 270. Skoczek J., Dzieje lwowskiej szkoły katedralnej, Lwów 1929
 271. Słownik biograficzny Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, [aut. haseł Anneliese Birch-Hirschfeld Triller et al.]., Olsztyn 1999
 272. Słownik biograficzny kapituły warmińskiej [aut. haseł Teresa Borawska et al. ; red. Jan Guzowski], Olsztyn 1996
 273. Starnawska M., O składzie społecznym kapituły poznańskiej w okresie rozbicia dzielnicowego, „Kwartalnik Historyczny” 96 (1989), z. 3-4
 274. Statuta capitularia Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis mandato et impensis, opr. K. Teliga, wyd. I. Polkowski, Cracoviae 1884
 275. Statuta Capituli cathedralis Lodzensis, Warszawa 1960
 276. Statuta Capituli Cathedralis Varsaviensis, Warszawa 1928
 277. Statuta Capituli Insignis Collegiatae Loviciensis, Warszawa 1934
 278. Statuta capituli Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis A. 1328-1478, t. 4, wyd. H. Heyzmann, w: Staropolskie Prawa Polskiego Pomniki, Cracoviae 1875
 279. Statuta capituli ecclesiae cathedralis Wratislaviensis ex anno 1482/83. Statuty wrocławskiej kapituły katedralnej z roku 1482/83, wyd. K. Dola, Wrocław-Opole 2004
 280. Statuta capituli et ecclesiae cathedralis Posnaniensis ex annis 1298-1763, ed. W. Pawelczak, Poznań 1995
 281. Statuty Kapituły Katedralnej w Płocku z 1784 roku, oprac. W. Góralski, Lublin 1982
 282. Stelmach R., Dokumenty i kancelaria księcia śląskiego Władysława, biskupa salzburskiego [w:] Studia Historyczne. Ustrój, Kościół, Militaria, red. K. Bobowski, Wrocław 1993, s. 65-82
 283. Stopka K., Studia nad genezą szkół katedralnych w Polsce średniowiecznej, „Studia Historyczne”, 36 (1993)
 284. Stopka K., Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w Średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994
 285. Stopniak F., Dzieje kapituły zamojskiej, Lublin 1962
 286. Subera I., Separatystyczne dążenia kapituły wrocławskiej do uniezależnienia się od metropolii gnieźnieńskiej, „Prawo Kanoniczne” 9 (1966) nr 3-4 oraz  12 (1969) nr 1-2
 287. Subera I., Zależność diecezji wrocławskiej od metropolii gnieźnieńskiej w opinii kapituły wrocławskiej z dnia 5 VI 1654, „Analecta Cracoviensia” 7 (1975)
 288. Szczepaniak J., Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2010
 289. Szczepaniak J., Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789), t. 1-4, Kraków 2008-2010
 290. Szczepaniak J., Spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej oraz kapituł kolegiackich diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków 2008
 291. Szetelnicki W., Kapituła Metropolitalna we Wrocławiu w latach 1952-1993, Wrocław 1994
 292. Szudrowicz, A., Kapituła kruszwicka, Kruszwica 2013
 293. Szujski J., Ewangeljarz XI w. kapituły katedralnej krakowskiej, „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki”, t. 1, Kraków 1897
 294. Szumlicka-Rychlik G., Kapituła katedralna w Płocku jako ośrodek kultury piśmienniczej w XIV i XV wieku, „Notatki Płockie” 59 (2014), nr 1, s. 3-9
 295. Szymański J., Kanonicy i kapituły [w:] Kościół w Polsce, t. I
 296. Szymański J., Kanonikat świecki w Małopolsce od końca XI do połowy XIII wieku, Lublin 1995
 297. Szymański J., Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465-1786, Lublin 1962
 298. Szymański J., Piętnaście lat badań nad dziejami kapituł katedralnych i kolegiackich (1945-1960), „ZNKUL”, 5 (1962)
 299. Szymański J., Rola szkół kanonickich w Małopolsce w XIII w., „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 8 (1965)
 300. Szymański J., Wczesnośredniowieczne kanonickie środowisko zawichojsko- sandomierskie, „Roczniki Humanistyczne”, 12 (1964), s. 215–229
 301. Śliwa T., Diecezja przemyska w połowie XVI wieku, Przemyśl 2015
 302. Śliwa T., Kolegium Prałatów i Kanoników rzymskokatolickiej Kapituły Przemyskiej w latach 1500-1525, Przemyśl 2016 
 303. Śliwa T., Skład osobowy kapituły przemyskiej w początkach XVI wieku (1500-1525), Przemyśl 1981
 304. Tafiłowski P., Biblioteki kapituł katedralnych w Gnieźnie i Poznaniu w XV i pocz. XVI wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 102 (2014), s. 251-299
 305. Testament kanonika wileńskiego Wojciecha Grabowskiego z Sierpca, opr. W. Pawlikowska, „Studia Pedagogiczno-Artystyczne”, 4 (2004), s. 116-130
 306. Topolski J., Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku, Poznań 1955
 307. Trajdos T. M., Kapituła katedry przemyskiej i kuria biskupia w czasach Władysława Jagiełły, „Przegląd Historyczny”, 88 (1997), z. 3-4
 308. Trzciński, Średniowieczne rękopisy biblioteki kapitulnej w Gnieźnie, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, 35 (1909), s. 169-320
 309. Ulanowski B., Statuta capitulorum Gneznensis et Poznaniensis ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensis, „Archiwum Komisyi Prawniczej”, t. V, Kraków 1897
 310. Urban W., Archiwum Archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2 (1947), s. 465-468
 311. Urban W., Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu, „Wiadomości Kościelne” 3 (1948), nr 1-2, s. 39-43
 312. Urban W., Gotard Franciszek Szagotsch prepozyt kapituły wrocławskiej jako bibliofil XVII wieku, „Colloquium Salutis. Wrocławskie studia teologiczne” 13 (1981), s. 41-152
 313. Urban J., Kanonie akademickie Krakowskiej Kapituły Katedralnej 1795-1945, Kraków 1997
 314. Urban W., Kapituła wrocławska, „Tygodnik Powszechny” 8 (152), nr 24
 315. Urban W., Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, Wrocław 1955
 316. Urban W., Księgozbiór kanonika Jerzego W. Budaeusa à Lohr z 1653 roku, „ABMK” 4 (1981), s. 5-96
 317. Urban W., Księgozbiór księdza Sebastiana Schleupnera w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 7 (1960), z. 2, s. 103-117
 318. Urban W., Najstarszy benedykcjonał w bibliotece kapitulnej we Wrocławiu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 13 (1960), nr 3-4, 302-320
 319. Urban W., Próba wyjaśnienia pochodzenia pontyfikału z r. 1453 przechowywanego w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 14 (1961), s. 148-152
 320. Urban W., Rękopisy w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 11 (1956), s. 54-55
 321. Urban W., Rękopisy historyczne w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, „Studia Płockie” 5 (1977), s. 274-289
 322. Urban W., Rękopisy kaznodziejskie Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, „Studia Teologiczno – Historyczne Śląska Opolskiego” 3 (1973), s. 251-272
 323. Urban W., Rękopisy liturgiczne Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, „ABMK” 6 (1963), s. 155-190
 324. Urban W., Rękopisy prawnicze Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, „Prawo Kanoniczne” 8 (1965), nr 1
 325. Urban W., Rękopisy skrypturyczne i egzegetyczne w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, „ABMK” 9 (1964), s. 21-36
 326. Urban W., Statuty kapituły katedralnej we Wrocławiu, „Prawo Kanoniczne”, 9 (1966), nr 1-2
 327. Urban W., Szkice z dziejów bibliotek kanoników kapituły katedralnej we Wrocławiu w XVII w., „Colloquium Salutis. Wrocławskie studia teologiczne” 7 (1975), s. 150-214
 328. Urban W., Średniowieczne rękopisy Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, „Ateneum Kapłańskie” 41 (1949), z. 3, s. 279-181
 329. Urban W., Zarys dziejów Biblioteki kapitulnej we Wrocławiu, [w:] Verbum Crucis: Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie, Wrocław 1974
 330. Uzupełnienia do katalogu prałatów i kanoników sandomierskich ks. Jana Wiśniewskiego, Warszawa 1938
 331. Vetulani A., Biblioteka katedralna płocka [w:] Sprawozdania PTPN, Poznań 1964
 332. Vetulani A., Krakowska biblioteka katedralna w świetle swego inwentarza z r.  1100, „Slavia Antiqua” 4 (1953/54)
 333. Vetulani A., Średniowieczne rękopisy płockiej Biblioteki Katedralnej, „Roczniki Biblioteczne”, 7 (1963), z. 3-4
 334. Vetulani A., Średniowieczny biskupi Płock jako ośrodek kultury umysłowej, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 69 (1974) 
 335. Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai. The Statutes of the Chapters of Vilna and Samogitia, ed. Wioletta Pawlikowska-Butterwick & Liudas Jovaiša, Vilnius 2015
 336. Visitationes bonorum archiepiscopatus necnon capituli Gnesnensis saeculi XVI, ed. B. Ulanowski, Cracoviae 1920 
 337. Walicki M., Kolegiata w Tumie pod Łęczycą, Łódź 1938 
 338. Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, wyd. A. Kopiczko, J. Jezierski, Z. Żywica, Olsztyn 2010
 339. Weiss A., Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu [w:] Studia Kościelnohistoryczne, t. I, Lublin 1977
 340. Wejman G., Zasób biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim, „Prezbiterium” 27 (1999), s. 230-235
 341. Wieczorek J., Wikariusze katedry krakowskiej w XIII i XIV stuleciu, „Nasza Przeszłość” 78 (1992)
 342. Wieteska J., Archidiakonat, kolegiata i kapituła łowicka [w:] Szkice do dziejów archidiecezji warszawskiej, Rzym 1966
 343. Wieteska J., Katalog prałatów i kanoników prymasowskiej kapituły łowickiej od 1433 do 1970 r., Warszawa 1971
 344. Wilk-Woś Z., Kariera Jana Chojeńskiego, czyli kilka uwag o życiu pewnego kanonika w późnośredniowiecznej Polsce [w:] In tempore belli et pacis : ludzie - miejsca – przedmioty : księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 327-335
 345. Wilk-Woś Z., Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437-1493), Łódź 2013 
 346. Wiśniewska M., Średniowieczne księgozbiory katedry w Płocku i kapituła katedralna płocka, „Notatki Płockie” 55 (2010), nr 4 (225), s. 3-6
 347. Wiśniewski J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1926
 348. Wojciechowska B., Cenzury kapituły gnieźnieńskiej u schyłku średniowiecza (w świetle gnieźnieńskiej księgi ekskomunik i interdyktów) [w:] Tekst źródła - krytyka - interpretacja, red. B. Trelińska, Warszawa 2005, s. 329-336
 349. Wojciechowska B., Wokół problemu ekskomuniki w Małopolsce w późnym średniowieczu, w: Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce-Gdańsk 2001, s. 63-72
 350. Wojciechowski T., Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900
 351. Wojtkowski J., Rekonstrukcja drugiego zeszytu katalogu inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie księdza Leona Formanowicza, „ABMK”, 18 (1969)
 352. Wollek Ch., Das Domkapitel von Płock 1524-1564: gegenreformatorische Haltung und innerkirchliche, Köln-Wien-Böhlau-Verlag 1972
 353. Wolny J., Krakowskie środowisko katedralne w czasach Jana Długosza [w:] Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, „ZNUJ”, DLXI Prace Historyczne, z 65 (1980)
 354. Woronczak J., Teksty polskie w rękopisie nr 43 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu z połowy XV wieku, Wrocław 1956
 355. Wójcicki W., Archiwum i biblioteka kapituły w Sandomierzu, „ABMK”, 7 (1963), s. 5-41
 356. Wójcicki W., Rękopisy Biblioteki Kapitulnej w Sandomierzu, „ABMK” 36, 1978
 357. Wółkiewicz E., Kapituła kolegiacka św. Bartłomieja w Głogówku (1379-1500), Opole 2005
 358. Wółkiewicz E., Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Otmuchowie. Dzieje, organizacja, skład osobowy (1386-1477), Opole 2004
 359. Wyjątek z akt kapituły wileńskiej, opr. J. Zawadzki, w: Wizerunki i roztrząsania naukowe, t. 19, Wilno 1841, s. 110-115 
 360. Zachorowski S., Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków 1912 [II wyd. Kraków 2005]
 361. Zajączkowski S., Początki kolegiaty łęczyckiej, „Roczniki Historyczne” 24 (1958)
 362. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, cz. 1, Lublin 1965, cz. 2, Lublin 1973
 363. Zimmermann G., Das Breslauer Domkapitel im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation (1500-1600), Weimar 1938
 364. Zins H., Kapituła Fromborska w czasach Mikołaja Kopernika, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, (1960), s. 399-434
 365. Żebrowski T., Dzieje kolegiaty św. Michała i szkoły kolegiackiej [w:] Księga Pamiątkowa zjazdu Małachowiaków, Płock [b. r. w.]
 366. Żebrowski T., Rola ośrodka kościelnego płockiego w dziejach Polski w średniowieczu, „Notatki Płockie”, 3/132 (1987)
 367. Żerelik R., Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku, Wrocław 1991
 368. Żywczyński M., Powstanie i cel kapituły pułtuskiej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 2 (1955)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz